TCMM025 Технологии на информационното общество

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с тенденциите в информационната ера и особеностите на новата икономика. Основен акцент се поставя на технологиите и услугите на информационното общество, както и на системите, които подпомагат дейността на организациите. Курсът дава основа на студентите за по-нататъшно задълбочаване на знанията в различни технологии на информационното общество, както и осигурява основни управленски и технологични познания, необходими за други курсове в програмата.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи на информационното общество

• Технологиите и услугите в информационното общество

• Основни процеси и тенденции в икономиката на знания

2) могат:

• Въвеждат услуги и технологии на информационното общество

• Анализират тенденциите в новата икономика


Предварителни изисквания:
Общи познания за информационни технологии

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в информационното общество

2 Развитие на Интернет – създаване, етапи, тенденции

3 Групуер технологии – същност, типове, ползване

4 Универсална услуга в информационното общество

5 Информационна сигурност

6 Електронна търговия

7 Бизнес информационни системи

8 Електронен бизнес

9 Електронно правителство

10 Електронно обучение

11 Електронно здравеопазване

12 Интелигентен транспорт

13 Създаване на е-умения

14 Икономика на знанието

15 Триъгълник на знанието

Литература по темите:

• Добрев, Б., Е.Гецова,Пътеводител на електронното правителство,International University, Sofia,2005

• Кастелс, М.,Информационната епоха: общество, икономика и култура, том 1, Възходът на мрежовото общество,Лик, София,2004

• Колинс Д.,Пътят към величието,Класика и стил, София,2003

• Дракър П.,Мениджмънт предизвикателствата през XXI век,Класика и стил, София,2005

• Дракър П.,Мениджмънтът в следващото общеиство,Класика и стил, София,2006

• Геров, А., Гурова, Е., Информационното общество и 21 век, IDG Бългрия, 1999

• Bocij P., A. Greasley, S. Hickie, Business Information Systems, Technology Development & Management, Pearson Education Ltd, Harlow, 2008

• Clark, M.P., Data Networks, IP and the Internet, John Wiley & Sons, 2003

• Laudon L., J.Laudon, Management Information Systems, Prentice Hall, 2006

Средства за оценяване:

курсова работа