ALHM417 Стаж

Анотация:

Да приложат на практика теоритичните умения и се адаптират в дейностите на висококатегорийни хотели или ресторанти.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да прилагат на практика наученото по време на магистърската програма.

2) могат: да участват в управлението на висококатегорийни хотели и ресторанти и комуникират на 3-чужди езика.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- по дисциплините, свързани с дейностите на висококатегорийни хотели и ресторанти.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

БП- МХР-Албена договаря с приемащите предприятия място и период на провеждането на стажа. /мин 16 седмици/…в България или чужбина“ в съответствие с възможностите за бъдеща реализация като мениджъри.

1.БП- МХР-Албена организира провеждането на стажа на студентите си в договорените обекти, след като студентите задължително са преминали теоритична подготовка от определените в този курс преподаватели. .

2.Съответните преподаватели осъществяват научно и методическо ръководство. Определят преподавател, който да ръководи и контролира провеждането на стажа и е в непрекъснат контакт с приемащата институция.

Институцията, в която се провежда стажа :

1. Участва в изготвянето на програмата за стаж в съответствие с учебния план на студента и неговата професионална ориентация-хотел или ресторант.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.Осигурява и задачи с вързани с управлението на обекта и възлага по- големи отговорности.

3.Подписва нормативния договор за законно провеждания работен период-стаж, чрез договор или конвенция/

4. Определя наставник по време на работния цикъл/стаж/

5.Попълва след проведения стаж, небходимия писмен документ-атестация за успешно проведения работен цикъл. Дава препоръка към бъдещи работодатели.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА

Стажът протича в рамките на мин .16 работни седмици.

Предприятието, в което се провежда стажа, представя на Програмата, писмено заключение за резултата от проведения стаж.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 15 страници и служебна бележка от институцията-/ атестация/, че са провели стажа, с продължителност, минимум 16 работни седмици на определения за ръководсвото и контрола преподавател .

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.

Средства за оценяване:

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.