MBAM071 Самостоятелна работа: Национални счетоводни стандарти

Анотация:

Курсът „Самостоятелна работа: Национални счетоводни стандарти” осигурява практическото прилагане на знанията, придобити чрез изучаване на националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Неговата цел е за подготви студентите за извършването на счетоводна работа в близки до реалните условия. Той има практическа ориентация и е насочен към изпълнението на две основни функции:

- да запознае студентите с изискванията към счетоводното отчитане на: активите, източниците на активи, собствения капитал и стопанските процеси и операции в предприятията съгласно изискванията на приложимите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

- да създаде умения за прилагане на получените знания при изготвяне и представяне на счетоводната информация на нейните потребители.

При интерпретирането на включения в курса материал се предвижда използването, както на традиционни, така и на съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството. Целта е да се отговори на съвременните изисквания за широко обхватна и задълбочена практическа подготовка на студентите в областта на счетоводството и счетоводните стандарти.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• възможностите за създаване на счетоводна информация за дейността на предприятията;

• да представят информацията от текущото счетоводно отчитане в отделните структурни части на финансовия отчет;

2) могат:

• да съставят счетоводни статии за текущо извършваните стопански операции и процеси в дейността на предприятието;

• да оценяват (първоначално и последващо) активите и капитала (собствен и привлечен);

• да признават приходите и разходите в съответствие с принципа „съпоставимост между приходите и разходите”;

• да обобщават и представят информацията от текущото счетоводно отчитане във финансов отчет.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по основи на счетоводството

• по счетоводство на предприятиетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Указанията за избор на тема и начин на изготвяне, оформяне и предаване на самостоятелната работа се дават в началото на всеки семестър, в който стартира курса.

Критерии за оценка на самостоятелната работа:

1 Последователност при представяне на текстовете в стандартите 10 %

2 Пълнота 20 %

3 Вярност 60 %

4 Стил и оформление на работата 10 %

ОБЩО 100 %

Литература по темите:

• Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

• Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство „Ромина”, 2011 г.

• Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство,„Форком”, 2006 г.

• Закон за счетоводството. В: www.lex.bg

• Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

• Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

• Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието. (сборник от решени и нерешени задачи и казуси). – София, НБУ, 2014 г.

Средства за оценяване:

оценява се изготвената самостоятелна работа по указаните критерии.