MBAM065 Финансови институции

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични и приложни познания за дейността на финансовите институции – банкови и небанкови, като инвестиционни компании, взаимни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове и др. в съвременните условия.

Целите на курса са:

• Да предостави знания за голямото разнообразие от финансови институции и за тяхната роля като финансови посредници;

• Да представи специфичната дейност на банките като финансови посредници;

• Да представи същностните характеристики, предимства и недостатъци на колективните инвестиционни схеми;

• Да изясни специфичните цели и регулация при пенсионните фондове и застраховаетелни дружества.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

• Кои са основните дейности на банките;

• Кои са основните характеристики на небанковите финансови институции като институционални инвеститори;

• Кои са основните типове инвестиционни компании.

2) могат:

• Да разграничават дейността на всяка една от изучаваните финансови институции.

• Да дискутират въпроси, свързани с формирането на политиката на банките, договорните фондове, пенсионните фондове и застрахователните дружества.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

1. Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове – проблеми и решения.Свищов, 2009.

2. Димитрова, Р. Банки и банково обслужване. Ромина, 2011

3. Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012

4. Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

5. Пътев, П., Канарян, Н. Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

Допълнителна литература

1.Китанов, Н. Нова книга за акциите и борсата.С.,2000

2.Калайджиев, А., Димитров, В. и др. Коментар на Закона за публичното предлагане за ценни книжа.С., 2000

4.Попов,Д. Акции и фондови борси.С.,1997

5. Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

Средства за оценяване:

Текущото оценяване и оценяването на изпита ще бъде средна аритметична от два теста.