MBAM013 Финанси

Анотация:

-Учебната дисциплина "Финанси" има за цел да даде базови, теоретични, специалзирани и приложни знания на студентите за "Публичните финанси" и "Корпоративните финанси"

-Целта на учебната дисциплина "Публични финанси" е студентите да придобият знания за теоретичните и методологични основи на данъците, видовете данъци, данъкоподобните и неданъчните приходи, теоретичните основи на бюджета, бюджетната политика и бюджетната технология,

-Целта на учебната дисциплина "Корпоративни финанси" е студентите да придобият знания за стойността на парите във времето и цената на дълготрайните активи, методите за оценка на риска при инвестиционите проекти, специфичните източници на финансиране, за капиталовата структура на фирмата и възможностите за нейното оптимизиране. Акцента е поставен върху основните компоненти на финансовата политика, капиталовото бюджетиране, дългосрочното финансиране, управлението на оборотния капитал и финансовото планиране.

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите учебната дисциплина студенти:

1)знаят:

-Същността на данъка и видовете данъци.

-Принципите на стойността на парите във времето.

-Източниците за финансиране дейността на фирмата.

-Видовете инвестиционни и финансови решения вземани от финансовия мениджър.

2) могат:

-Да определят дължимите от фирмата преки и косвени данъци и да ги оптимизарат.

-Да изчисляват стойността на парите във времето.

-Да взимат инвестиционни и финансови решения.

-Да избират оптималната комбинация от източници за финансиране дейността на фирмата.

-Да извършват финансов анализ на дейността на фирмата


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-По математика и статистика.

-По макроикономика и микроикономика.

-По счетоводство.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПЪРВА ТЕМА: СЪЩНОСТ НА ФИНАНСИТЕ. ФИНАНСОВА СИСТЕМА И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

ВТОРА ТЕМА: ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

ТРЕТА ТЕМА: ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИТЕ ОСНОВИ НА ДАНЪЦИТЕ

ЧЕТВЪРТА ТЕМА: ПРЕКИ И КОСВЕНИ ДАНЪЦИ

ПЕТА ТЕМА : ДАНЪКОПОДОБНИ (КВАЗИ ДАНЪЧНИ) ПРИХОДИ -

ШЕСТА ТЕМА: НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

СЕДМА ТЕМА: ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА БЮДЖЕТА

ОСМА ТЕМА: БЮДЖЕТНА ТЕХНОЛОГИЯ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА

ДЕВЕТА ТЕМА: МЕСТНИ ФИНАНСИ И БЮДЖЕТИ

ВТОРА ЧАСТ: КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

ДЕСЕТА ТЕМА: ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА

ЕДИНАДЕСЕТА ТЕМА: СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО И ЦЕНА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

ДВАНАДЕСЕТА ТЕМА: ОТЧИТАНЕ НА РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ

ТРИНАДЕСЕТА ТЕМА: КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТЕМА: ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА

ПЕТНАДЕСЕТА ТЕМА: НЕТРАДИЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ШЕСТНАДЕСЕТА ТЕМА: КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТЕМА: ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

ОСЕМНАДЕСЕТА ТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТЕМА: ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИРМАТА

ДВАДЕСЕТА ТЕМА: СЛИВАНИЯ И ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Средства за оценяване:

казус