MBAM002 Количествени методи в икономиката

Анотация:

Курсът има за цел от една страна да даде необходимите знания по математика, които се използват в останалите дисциплини на обучението по Бизнесадминсистрация,

а от друга страна да запознае обучаемите с някои ефективни методи на приложната математика, които могат да се прилагат непосредствено в ежедневната практика на мениджъра.

Изложението на материала се прави в достъпна форма, като навсякъде се търси икономическа интерпретация.

Доказателства се привеждат само в редките случаи, когато това води до по-добро разбиране на същността на проблема. Акцентът пада върху практическите правила за пресмятане.

Примерите и задачите са почти изключително с икономическа тематика.

Елементарните сведения от линейната алгебра, аналитичната геометрия и математическия анализ имат за цел освен преките възможности за икономически приложения, да дадат н необходимия фундамент за останалите теми на програмата.

Пряко ориентирани към целите на приложенията са темите линейно програмиране, динамично програмиране, елементи на теорията на игрите, елементи на теорията на вероятностите, приближения на функции и обработка на данни.

Завършващият раздел Елементи на финансовата математика има за цел да даде основните познания за разбиране на съвременните финансови взаимоотношения.

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Радослав Цончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите ще:

- владеят нови и по рационални методи за изчисления в математиката
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение.

2. Елементи на аналитичната геометрия.

3. Полиноми.

4. Елементи на линейната алгебра.

5. Елементи на математическия анализ.

6. Линейно оптимиране.

7. Транспортна задача.

8. Елементи от теорията на вероятностите.

9. Елементи на теорията на игрите.

10. Елементи на динамичното оптимиране.

11. Елементи на финансовата математика.

Средства за оценяване:

казус