MBAM001 Теория на пазарната икономика

Анотация:

Теория на пазарната икономика е курс, които дава основни познания в областта на микроикономиката и макроикономиката. В него се разглежда образуването на пазарните цени на стоките и услугите и производствените фактори, моделите на пазарите в зависимост от типа на конкуренцията, закономерностите в поведението на стопанските субекти в условията на различните пазари, дефектите на пазара и намесата на държавата за тяхното преодоляване.

В курса се представят и основните принципи на макроикономиката. Анализират се съвременното развитие на макроикономическата теория и нейната роля за обяснение на функционирането на реалната макроикономика. Основната задача е да се разкрие теоретичното обосноваване и практическото приложение на макроикономическата теория като основа за управление на националната икономика на примера на България.

Целите на курса се свеждат до запознаване с базисните икономически понятия ,овладяване на основните принципи на микроикономиката и макроикономиката и формирането на

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Могат да дефинират основните понятия в областта на МИКРО И МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА теория и практика, въз основа на които ще изработят собствени позиции и критерии за оценки поведението на предприемачите и домакинствата, в условията на затворена и отворена икономика.

2. Могат да се реализират практически във фирми и институции, работещи в различни стопански сфери, в анализаторски и консултантски фирми,държавни институции и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- не са необходими специални знания, защото това е първи и базисен икономически курс за студентите;

- Курсът е формализиран и математизиран, като използването на математическия апарат е съобразено с получаваните в средното училище и университета знания по математика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I.МИКРОИКОНОМИКА

1. УВОД В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ

2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО

3. ТЕОРИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПАЗАРНИТЕ СТРУКТУРИ

5. ПАЗАР НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ

6. ОБЩО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ И ИКОНОМИКС НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО

ІІ.МАКРОИКОНОМИКА

1. УВОД В МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ

2. ПАРИ И ФИНАНСОВА СИСТЕМА

3. ИЗМЕРВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ДОХОДА

4. СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ

5. МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ

6. ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ЦИКЛИЧНО РАЗВИТИЕ

7. НЕЗАЕТОСТ

8. ИНФЛАЦИЯ

9. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА:ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

10. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА: ПАРИЧНА ПОЛИТИКА. СТРУКТУРНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

11. МАКРОИКОНОМИКС НА ОТВОРЕНАТА ИКОНОМИКА

Средства за оценяване:

Контролни работи(тестове)................50 точки

Домашно задание..........................30 точки

Участие на семинари......................20точки