ALHM445 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-английски)"

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели развиването на умения за свободно боравене с туристическа терминология за обслужване на гости в заведения за настаняване и изхранване.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: специализирана лексика за комуникация и обслужване на гости в заведения. за настаняване и изхранване.

2) могат: да обслужват клиент в хотел и ресторант със съответната терминология и да комуникират свободно както с гости, така и служебно на всички нива


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• задълбочени познания по общ английски и добри комуникативни уменияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Самостоятелна работа към ALHM 432 Чуждоезиково обучение на първи чужд език английски

Литература по темите:

Работи се основно с учебника

High Season

English for the Hotel and Tourist Industry

Keith Harding and Paul Henderson

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

и други пособия и материали за упражнения

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50%

Устен изпит - 50%