ALHM432 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-английски)

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели развиването на умения за свободно боравене с туристическа терминология за обслужване на гости в заведения. за настаняване и изхранване.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: специализирана лексика за комуникация и обслужване на гости в заведения. за настаняване и изхранване.

2) могат: да обслужват клиент в хотел и ресторант със съответната терминология и да комуникират свободно както с гости, така и служебно на всички нива


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• задълбочени познания по общ английски и добри комуникативни уменияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Types of accommodation

Dealing with enquiries about accommodation

Describing a hotel for a brochure

Giving opinions

Expressing likes and dislikes

Hotel features

Choosing a hotel / Describing beach resort hotels

2. Hotel facilities

Describing rooms

An informal letter recommending hotels

Describing past time

Making comparisons

Comparing hotels

Prioritizing alteration work on a hotel

3. Staffing and internal organization

Running a small hotel

A job application

A letter of application

Obligation

Describing personality

Careers in housekeeping and maintenance

4. Reservations and check-in

Telephone reservations

Check-in procedure

Reservations procedure

Tag questions

Hotel documents5

Allocating rooms

Buying a computer system

5. Hotel and restaurant services

Ordering / Menus / Information sheets

Intentions and spontaneous decisions

Making requests

American and British English

Categorizing jobs in the food and beverage cycle

Separating jumbled orders

6. Money matters

Financial transactions

Checking out

Using numbers

The passive

Financial terms

A comparison of tipping in different countries

Литература по темите:

Работи се основно с учебника

High Season

English for the Hotel and Tourist Industry

Keith Harding and Paul Henderson

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

и други пособия и материали за упражнения

Средства за оценяване:

Писмени задачи и тестове

Устен изпит