ALHM426 Организация и управление на хотелиерството

Анотация:

Курсът запознава студентите с развитието и тенденциите в съвременното хотелиерство. Управлението на хотелските обекти във времето на глобалните промени в туристическата индустрия като цяло изискват нови познания и умения от хотелските мениджъри. Целта на курса е да се получат основни знания за хотелиерството като част от съвременния туристически бизнес и да се запознаят студентите със същността и значението на хотелиерството. Курсът представя накратко същността на хотелиерството (възникване, кратка история, развитие, тенденции и др.), изисквания към персонала в туризма, управление на персонала (процес, стилове на управление, оценка, мотивация и др.), стандарти за управление на качеството и др.

Заедно с анализиране на съвременните тенденции и проблеми в световния хотелиерски мениджмънт, се акцентира върху по-конкретните и важни за практиката теми, свързани с: основните позиции и задължения на заеманите административни и др. длъжности в съвременния туристически обект; дейността в основните блокове в съвременния хотелски комплекс; основните и допълнителните услуги в хотела; основните звена и дирекции в хотелския комплекс; правила за работа, обучение, квалификация и изисквания към видовете персонал; категоризиране на туристическите обекти, изисквания и стандарти и др.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните термини и понятия в хотелиерството

• специфика на работата в хотелиерството

• същността и значението на категоризацията в хотелиерството

• технология на дейността във фронт-офиса, хотелското домакинство, ЗХР и др. сектори в хотела

• да познават изискванията за работа с клиентите в хотела и ресторанта

2) могат:

• да правят резервации за различните средсва за подслон и места за настаняване

• да познават видовете средства за настаняване и тяхната специфика, изисквания и стандарти

• да подготвят посрещане и изпращане на гостите в хотела

• да обслужват гостите по международни стандарти за качество


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 1.Възникване и развитие на хотелиерството Етапи в развитието на хотелиерството Основни видове съоръжения за пребиваване през различните етапи

лекция 2

2 Технологичен процес в хотелиерството Изграждане, ремонт и модернизиране на МТБ; Туристическо обслужване по време на престоя на гостите в туристическите обекти;Технология на продажбите(маркетиг и реклама), Контролът - важен елемент от технологичния процес на обслужване в хотелиерството

лекция 2

3 Материално техническа база на хотелиерството Категоризиране на туристическите обекти: средства за подслон и места за настаняване

(хотел,мотел,пансион,къмпинг,туристическо ваканционно селище,почивни станции,хижи и др.)

лекция 2

4 Хотели и хотелски вериги Видове хотелски вериги Хотелски консорциуми и интегрирани хотелски вериги

лекция 2

5 Персонал в хотелиерството- класификация;длъжностни характеристики на управленски, административно-обслужващ и обслужващ персонал

лекция 2

6 Подбор,атестация и развитие на кадрите в хотелиерството Роля и място на автобиографично и проблемно-ситуационното интервю по време на подбор на кандидати за заемане на длъжности в хотелиерството

лекция 2

7 Резервации и продажби на леглова база Приемане,потвърждаване,анулиране,дублиране на резервации

Технологична обработка на резервациите Системи и начини за резервиране

Индивидуални и групови резервации Отстъпки по туроператорски и турагентски договори относно резервациите за групи

лекция 2

8 Организация и технология на хотелиерско обслужване в Преден офис(посрещане,регистриране,настаняване,престой,разплащане и изпращане на госта) настаняване на индивидуални гости и организирани групи; комуникация на рецепция с гостите и другите звена в хотела; първична счетоводна отчетност на рецепция;

лекция 2

9 Документация и отчетност на рецепция и в другите звена на хотела

Хотелски регистър, адресни карти за гости, фактури за основни и допълнителни услуги, касова книга, резервационни бланки и статус на резервациите, туроператорски договори между хотелиер и туроператор

лекция 2

10 Организация и технология на камериерско обслужване Обработка на хотелска стая

Здравословни и безопасни условия на труд по време на обсужване на хотелските стаи от камериера

лекция 2

11 Организация и функциониране на хотелско домакинство Звена на хотелското домакинство-складово стопанство, перално стопанство, техническа служба;

лекция 2

12 Функциониране на ЗХР в туристическите обекти Изхранване на гостите по време на престоя Видове пансиони на изхранване в хотелиерството(BB,HB,FB, All inclusive, Ultra All inclusive)

лекция 2

13 Допълнителни хотелиерски услуги Видове (спортно-оздравителни, спортно-развлекателни, балнеолечебни и СПА услуги, битови услуги,румсервиз, търговски, рента-кар и др)

лекция 2

14 Хотелска анимация Видове програми за хотелска анимация Културна анимация, спортна анимация, игрово-приключенска анимация, анимация чрез общуване Роля на анимацията за повишаване качеството на туристическия продукт в хотелиерството

лекция 2

15 Критерии и стандарти за качество на хотелиерското обслужване Оценка на качеството на хотелиерско обслужване Анализ на анкетните карти за гости и книгата за мнения и препоръки

Концепцията “Грижа за клиента”- нова стратегия в обслужването Философия на концепцията Нови модели на отношение и поведение на персонала към клиента

лекция 2

Литература по темите:

Монографии, учебници, книги:

1. Дъбева, Т., "Хотелиерство и ресторантьорство" - част първа "Хотелиерство"- изд. на ИУ, Варна, 1998 г.

2. Кадиева, Сн., "Технология на обслужването в хотела", изд. "Варна принт" , Варна, 2001 г.

3. Нешков, М., Дъбева, Т., Милева, М.,Ракаджийска, С., Маринов, с., Казанджиева, В., Въведение в туризма, УИ, Варна, 2001

4. Хаджиниколов, Хр., "Ресторантьорство и хотелиерство", УИ "Стопанство", С., 1997 г.

5. Рибов М. "Конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт", УИ "Стопанство", С., 1997 г.

6. Атанасова, Л., Маркетингови комуникации в туризма и услугите, изд. Ирита, Казанлък, 2001

7. Доганов, Д., "Маркетинг в туризма", изд. "Принцепс", София, 2000 г.

8. Алексиева, С. "История между сезоните - книга за БХРА- 10 години по- късно."( том първи), изд. ПР Туризъм Консулт, С., 2003 г.

9. Алексиева, С. "История между сезоните - книга за БХРА- 10 години по- късно."( том втори), изд. ПР Туризъм Консулт, С., 2004 г.

10. Ракаджийска, Св., Маринов, Ст., "Туристически пазари", ИК "Стено", Варна, 2005 г.

11. Рибов, М., Конкурентно предимство в туризма, изд. "Нова звезда", С., 2005

12. Рибов, М. и колектив, Организационни структури в туризма, Изд. "Нова звезда", С., 2005

13. Кадиева, Сн., Рафаилова, Г., "Грижа за клиента", изд. "Наука и икономика" - Икономически университет Варна, 2006 г.

14. Михайлов, М., "Стратегическо управление на туризма", изд. НБУ, София, 2006 г.

15. Маринов, Ст., "Маркетингово управление на конкурентноспособността на туристическа дестинация", изд. "Славена" - Варна, 2006 г.

16. Сб. "Българският туризъм - управление и ефективност", изд. "Славена", Варна, 2005 г.

17. Сб. "Конкурентоспособност на туристическите дестинации в Югоизточна Европа", изд. "Славена", Варна, 2006 г.

18. Сб. Българският туризъм - приоритети за развитие, изд. "Славена", Варна, 2007

19. Сб. "Основи на гостоприемството" (Хотелиерство. Ресторантьорство. Екскурзоводство), Изд. International University, С., 2007 г.

20. Кръстева, А., Петков, П., Банкети, приеми, кетъринг, изд. "Наука и икономика", Варна, 2007

21. Нешков, М., "Икономика на туристическата фирма", изд. НБУ, С., 2008 г.

22. Рибов, М., и колектив, Туризмът в ерата на качеството, изд. "Тракия М", С., 2008

23. Тодориев, В., "Хотелиерски операции", изд."Матком", С., 2008

24. Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ