ALHM414 Анализ на обект

Анотация:

Целта на извънаудиторния курс „Анализ на обект” е студентите да съставят курсова работа или рапорт, анализирайки обект, в който са реализирали задължителен стаж по курс ВАНВ 257 или курс ВАНВ 460. Студентът трябва да изложи в писмен вид, придобитите знания , анализирайки обектът, неговото функциониране, проблемите и начините за тяхното разрешаване

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Изискванията за написване на структуриран рапорт;

2) могат:

• Да погледнат по-глобално върху работния процес, да анализират професионалната среда и да оценят какво е състоянието на системата на обслужване в даденият обект.

• Да предложат решения за взаимно адаптиране на всеки елемент от системата, с цел постигане на максимални качество на хотелиерския/ресторантьорския продукт и услуга.


Предварителни изисквания:
• Компютърни уменияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Курсовият проект съдържа минимум 25 печатни страници, на база последен преминал стаж.

Цел на курсовия проект: Да провокира в студента да анализира, оценява и разрерашава евентуални проблеми в професионалната среда на обекта, което го подготвя за бъдещи ръководни ангажименти.

Курсовият проект съдържа 2 части:

І. Оценка на стажа:

1. Представяне на обекта – вид, местоположение, организация на човешките ресурси, конкуренция, клиентела..

2. Предсавяне на функциите и задачите изпълнявани по време на стажа, неговите отговорности в екипа на обекта.

ІІ. Проучване на професионалната среда :

Разглежда се Системата на обслужване в даденият обект, анализирайки всеки неин елемент по отделно.

Литература по темите:

следват изискванията по договор за стаж

Средства за оценяване:

Курсова работа