ALHM402 Маркетингова политика в туризма

Анотация:

Целта на курса “Маркетингова политика в туризма” е студентите да получат необходимите знания за поведението на потребителите и провеждането и анализа на качествени проучвания. В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: понятия в изследването на потребителското поведение, вътрешните за потребителя фактори, променливите от обкръжаващата среда. Представени са техники и методи при качествените проучвания

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Яна Константинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават съвременните виждания относно поведението на потребителяи и разбират тяхната ключова роля в дейността на организациите

• Получават знания за провеждането на качествено маркетингово проучване.

2) могат:

• Да прилагат в практически казуси основните техники и методи при качествените проучвания .


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни понятия в маркетингаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Поведение на потребителя. Основни понятия в изследването на потребителското потребление. Модели. уеб-базирано обучение / практ. занимание 4/2

2 Основни фактори, влияещи върху поведението на индивидуалните потребители. Вътрешни за потребителя фактори. уеб-базирано обучение 6

3 Променливи от обкръжаваща среда на потребителя. уеб-базирано обучение 6

4 Качествени проучвания в маркетинга. Използвани техники при качествените проучвания уеб-базирано обучение / практ. занимание 4/2

5 Потребителско поведение в туризма уеб-базирано обучение 6

Литература по темите:

• Котлър, Ф. , Управление на маркетинга, Структура на управлението на пазарното предлагане, 2002

• Благоев, В., Маркетинг, принципи, сегментиране, позициониране, анализи, стратегии, маркетинг микс. International University, 2003

• Анастасова, Л., Маркетингови изследвания в туризма, Селекта, 1996

• Bree, J. (2009) Le comportement du consommateur, 2 éd., Dunod

• Couratier C.,Miquel Ch. (2007), Les études qualitatives : théorie, applications, méthodologie, pratique, L'Harmattan

• Revillard A. (2006-2007), Aide-mémoire : préparer et réaliser un entretien, Ecole normale supérieure de Cachan, Département de Sciences sociales, , www.melissa.ens-cachan.fr/

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%