PSYB707 Развитие на мисленето в детска възраст

Анотация:

Курсът има за цел да представи основните теоретични допускания за формирането на теориите за менталния свят при примати и деца; да представи основните принципи за изготвянето на стандарти за развитието на мисленето в ранна детска възраст; да формира умения за изготвяне на експериментални дизайни в ранна детска възраст.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

знаят:

• основните теории за формирането на теории за менталния свят при деца;

• основните принципи за изготвянето на стандарти за измерване на мисленето в ранна детска възраст;

могат:

• да изготвят експериментални дизайни за проверка на стандартите за развитие на мисленето;

• да провеждат предварително подготвени експерименти с деца на възраст от 6 месеца до 3 годишна възраст.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ Тема на лекцията Вид на занятието

1. Въведение в теориите за менталния свят (лекция)

2. Изследване на теориите за менталния свят при примати (лекция)

3. Изследване на теориите за менталния свят при деца (лекция)

4. Теория за развитието на теорията (лекция)

5. Общи правила при създаването на стандарти за развитие в ранна детска възраст (лекция)

6. Теоретична обосновка на стандартите за когнитивно развитие в ранното детство (лекция)

7. Индикатори на когнитивното развитие (лекция)

8. Обсъждане на предложения за проверка на индикаторите за основи на логическото мислене (дискусия и работа в малки групи)

9. Обсъждане на предложения за проверка на индикаторите за наивни теории за света (дискусия и работа в малки групи)

10. Обсъждане на предложения за проверка на индикаторите за разбиране на символни функции (дискусия и работа в малки групи)

11. Провеждане на експеримент за проверката на индикаторите за основи на логическото мислене (лабораторно занятие)

12. Провеждане на експеримент за проверката на индикаторите за наивни теории за света (лабораторно занятие)

13. Провеждане на експеримент за проверката на индикаторите за познание за количество и числа (лабораторно занятие)

14. Провеждане на експеримент за проверката на индикаторите за разбиране на символни функции (лабораторно занятие)

15. Обсъждане и представяне на резултатите от експерименталните изследвания (лабораторно занятие)

Литература по темите:

[1] O’Neill, D., Gopnik, A. (1991). Young Children’s Ability to Identify the Sources of Their Beliefs. Developmental Psychology, Vol. 27, No. 3, 390-397

[2] de Villiers, J., Pyers, J. (….). Complements to Cognition: A Longitudinal Study of the Relationship between Complex Syntax and False-Belief Understanding

[3] Карагьозов, И., 1993, Диагностика на отклоненията в психичното развитие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

[4 Hendrick S. & Hendrich C. (1986). A theory and method of love. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 50, No.2, 392-402.

Средства за оценяване:

50% - тест

25% - изготвяне на експериментален дизайн

25% - провеждане на експеримент