PSYB503 Памет и обучение

Анотация:

В курса се представят класически и съвременни изследвания на човешката памет. Паметовите структури и процеси се разглеждат в светлината на когнитивната наука. Специално внимание се обръща на методологическите аспекти, свързани с проверката на хипотези за работата на паметта и забравянето. Отразени са както лабораторните експерименти на паметовите механизми, така и изследванията на паметта в естествени условия на функциониране.

Курсът обхваща следните тематични области:

·основна парадигма за изследване на паметта

·човешката памет като система за преработка на информация

·забравяне

·когнитивна организация и представяне на знания в паметовата система

·структура и функция на семантичната памет

·ролята на контекста за запомнянето; автобиографична, имплицитна (процедурна) и експлицитна декларативна) памет

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Енчо Герганов  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили успешно курса, ще:

знаят:

·основната парадигма за изследване на паметта;

·трикомпонентния модел на паметта;

·свойствата на трите вида памет;

·методите за изследване на паметовите структури и процеси;

могат да:

·демонстрират познаване на основни понятия от теорииите за паметта, заучаването и забравянето

·оценяват критично различни теории за функционирането на паметта и за механизмите на забравянето

·разбират класически и съвременни научни публикции, в които се представят изследвания с различна сложност

·генерират идеи за паметовите процеси и да ги формулират като експериментално проверяеми хипотези

·планират и провеждат паметови експерименти както в лабораторни, така и в естествени условия

·използват в практическата си всекидневна дейност ефективни стратегии за учене и усилване на паметта

имат нагласи за:

·изследователска експериментална работа;

·критично мислене;


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания и/или умения от темите за памет в курса по основи на психологиятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни парадигми за изследване на паметта и заучаването

(Лекция с експерименти в реално време)

2. Човешката памет като система за преработка на информацията. Трикомпонентен модел на човешката памет. Иконична памет

(Лекция)

3. Краткосрочна памет – структури, функции, обем и процеси на кодиране(Лекция с експерименти в реално време)

4. Теории на забравянето – разпад, трансформация и интерференция на паметовите следи

(Диалогична лекция)

5. Парадигми за изследване на вербалната интерференция от типа на проактивното и ретроактивното потискане

(Лекция с експерименти в реално време)

6. Медиаторни процеси при ученето. Естествени езикови посредници. Практическо използване на медиаторните процеси при заучаване на чуждоезикова лексика

(Лекция със семинар)

7. Въвеждане на знания в семантичната памет. Изграждане на понятия, схеми, сценарии. Същност на семантичната памет. Заучаване на нови понятия. Организация на семантичната памет

(Лекция)

8. Търсене на информация в дългосрочната памет. Класификация на постъпващия в паметта материал. Дълбочина на преработка. Опори за търсене. Памет, зависима от контекста.

(Лекция с експерименти в реално време)

9. Теоретични модели на семантичната памет – символни, невронномрежови и смесени

(Лекция със семинар)

10. Методологически проблеми, свързани с изследване на структурите и процесите в семантичната памет

(Лекция с експерименти в реално време)

11. Данните за сходство като източник на информация за реконструиране на семантичните мрежи в човешката памет. Обработка на емпиричните данни чрез клъстърен анализ и многомерно скалиране

(Експеримент в реално време)

12. Проверка на хипотези за понятийни структури в семантичната памет чрез методите на свободните асоциации и свободното активно възпроизвеждане

(Лекция с експерименти в реално време)

13. Автобиографична памет. Проблеми, свързани с изследването й

(Диалогична лекция)

14. Тест с множествен избор

(Текущо оценяване)

15. Представяне на екипни експериментални разработки на студентска научна конференция

(конференция)

Литература по темите:

1. Герганов Е. (1984). Памет и смисъл. София: Наука и изкуство

2. Аткинсон Р. (1980). Человеческая память и процесс обучения. Москва: Прогресс

3. Клацки, Р. (1978). Человеческая память. Москва: Мир

4. Anderson J.R (1995). Cognitive psychology and its implications. New York: W.H.Freeman and Company

5. Baddely A.D. (1999). Essentials of human memory. London: Psychology Press

6. Eysenck M.W. and Keane M.T. (1995). Cognitive psychology. East Sussex: Lawrence Erlbaum Associates

Средства за оценяване:

1. ЕКИПНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАЗРАБОТКА 40%

2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПНАТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАЗРАБОТКА 10%

3. ТЕСТ С МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 50%