CASM412 Елементи на видеорекламата

Анотация:

Курсът анализира особеностите на рекламата като комуникация и като изкуство, представя основните стратегии, запознава със спецификата на драматургията в рекламата и създава практически умения за писане на сценарий за рекламен клип.

прочети още
Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основни принципи на видеорекламата;

спецификата на сценарното писане в киното и телевизията;

2) могат:

самостоятелно да разработват сценарии за рекламен клип и кратък филм, както и стори-борд


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. История на рекламата. Възникване на рекламния клип.

2. Рекламата – комуникация, език и изкуство. Рекламен клип и кино.

3. Драматургични компоненти. Фабула и сюжет.

4. Персонаж.

5. Конфликт.

6. Словото в рекламния клип. Вътрешнокадрова и задкадрова реч.

7. Монтаж и композиция.

8. Рекламното послание като отражение на потребностите и ценностната система на потребителя.

9. Творческа стратегия и творческа концепция.

10. Комуникативни рекламни стратегии – начини на представяне на продукта; класификации. Създаване и конкретизиране на концепцията.

11. Видове стратегии от рационален тип. Видове стратегии от емоционален тип.

12. Семиотични аспекти на рекламния клип. Кодове и знакови системи.1

Структура на вербалната част на рекламния клип. Заглавие, слоган, основен рекламен текст, кода.

14. Структура на иконичната част на рекламния клип.

Крупност, ракурс, каданс, движение, светлина, цвят, оптическа намеса. Иконизация на феномените време, пространство, количество, действие, агент, предмет. Тропи.

15.Класификации на рекламния клип. Информационни, повествователни, поетични и драматически възможности.

Практически аспекти. Особености на писането за различните видове реклама – печатна, радио и ТВ, външна, директна и т.н.

Литература по темите:

Мартен М. – Езикът на киното”, София, Наука и изкуство, 1962

Киарини Л. – Изразни средства на филма”, София, Наука и изкуство, 1967

Фрейлих С. – Кинодраматургия”, София, Наука и изкуство, 1972

Найденова В. – Екранизацията – вечен спор”, София,Наука и изкуство, 1992

Милев Н. – Драматичният екран”, София, Народна култура, 1995

Милев Н. – Теория за елементите на киното”, София, Университетско изд-во “Св. Кл.Охридски”, 1998

Крумов К. –Поетика на киното”, София, Агата-А, 2000

Проп В. Морфология на приказката. - София, 1995.

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М., 1991

Сегела Ж., Холивуд пере най-добре. - София, 1991.

Syd Field - Screenplay

Eugene Vale – The Technique of Screen & Television Writing

Linda Seger – Making a Good Script Great

Quelch J., Farris P. Cases in Advertising and Promotion Management. - Richard D.Irwin.Inc., 1991.

Rothschild M. Advertising. From Fundamentals to Strategies. - Toronto, 1987.

Schultz D. From Advertising to Integrated Marketing Communications. - Chicago, 1993.

Schultz D. Strategic Advertising Campaigns. - Lincolnwood, 1991.

Sandage C.H., Fryburger V., Rotzll K. Advertising. Theory and Practice. - Homewood, 1979.

Bovee C., Arens W. Contemporary Advertising.- Richard D.Irwin.Inc.,1994.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

Самостоятелна работа (Разработване на сценарии) – 80%

Публична защита – 20%

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ

Писмен изпит

Презентация/защита

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

Семинарите, които включват анализи на сценарии и филми, обсъждане на самостоятелните работи, прожекции на филми и дискусии, изискват активност от страна на студентите.

Самостоятелните работи са разработване на сценарии по предварително зададени параметри.