VIPM245 Технологии за изграждане на декор в сценичния дизайн

Анотация:

• Курсът VIPМ 245 „Технологии за изграждането на декор в сценичния дизайн” има за цел усвояването на знания и умения от студентите за самостоятелна работа с класическите и съвременни декоративни материали и техники.

• Пряката връзка със спецификата и функцията на сцената, театъра и киното, налага използването на различни материали и декоративни техники, прилагани при реализирането на проекти, съобразени с конструкцията, осветлението, гледната точка на зрителя, камерата и др. сценични компоненти.

• Освен класическите техники за патиниране, свързани с употребата на пигменти и различни свързватели, в курса се разглеждат и съвременните техники и технологии, предопределени от различни мобилни основи и синтетични материали.

• Задачите в курса са градирани по сложност и са паралелно свързани с проектите и практиките в извънаудиторните курсове

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на различните класически и съвременни материали, техники и технологии за създаване на театрален и кино декор

2) могат:

• да работят с различни материали и техники, създавайки декори, отговарящи на конкретни сценографски изисквания


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• ОСНОВНИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ, (РИСУВАНЕ, ЖИВОПИС, ПЛАСТИКА, ЦВЕТОЗНАНИЕ, )Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Историческо развитие на декора от древния театър до сет дизайна.

Декоростроене и конструкции. Характеристики и особености.

Безопастност при работа. Обезопасяване на декорите.

Основи, материали и грундове. Пигменти, пълнители и свързватели.

Водоразтворими, блажни и нитроцелулозни бои. Инструменти.

Акрилна техника. Синтетични смоли и лакове.

Кракле ефекти. Силикатни свързватели и водно стъкло.

Позлатяване.Техники и технологии на патиниране.

Имитация на дърво. Материали, инструменти и начини на изпълнение

Имитация на мрамор. Материали, инструменти и начини на изпълнение

Аерозолни материали. Употреба на компресор, аерограф и спрей

Орнаменти и надписи. Употреба на шаблони.

Мобилни основи. Синтетични платна и плоскости

Проектиране, принтиране и трансфер на дигитални произведения

Художествен синтез. Декорът като част от мултимедийните изкуства

Литература по темите:

1. ВАСИЛИЕВ, Асен. Ерминии: Технология ; Иконография. - София, 1976.

2. ГОЧЕВ, Олег. Стенописта: Проблеми и ппредизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв. ил.

3. СПИРОВ, Йордан. Технологически и технически справочник на художника стенописец. - София : Тангра, 2002. 182 с.

4. ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• Допълнителна литература:

1. ВИННЕР, А.В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи. - Москва,1950.

2. ИЛИЕВ, Илия. Паркетиращи конвексни петоъгълници.- София: Архимед, 2009. – 272 с.: с ил.

3. КИПЛИК, Д.И. Техника на живописта/ Прев. от рус. А. Симеонов, Р. Христова. – София : Наука и изкуство, 1956.

4. МАВРОДИНОВА, Лиляна. Стенната живопис в България до края на ХІV в -София:Марин Дринов,1995. 100 с.: с цв. ил.

5. ПРАШКОВ, Любен. Монументална църковна живопис в България през ХVІІ –ХІХ в. - Велико Търново : ВТУ, 1998.

6. РАЙЧЕВ, Румен. Комбинаторика: Учебник за 8 кл. на средните специални худож. у-ща. – София: Нар. просв., 1987. – 120 с.: с ил. и сх.

7. РАЙЧЕВ, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК,

8. РОШКОВСКА, Анна и др. Стенописен орнамент. - София : БАН, 1985. - 440 с. 7 с. : с ил.

9. СКЛИРИС, Стаматис. От портрета до иконата. / Прев.от гр. ез. Свилен Тутеков и др. – Велико Търново: Синтагма, 2008. – 88 с., 4 л.: цв. ил.-(Малка православна библ.).

10. СЪВРЕМЕННО българско монументално изкуство / Под ред. на Христо Стефанов, Максимилиян Киров. – София: Д-р Петър Берон, 1986. – 280 с.: с цв. ил

11. ФЕЙНБЕРГ, Л. И др. Секреты живописи старых мастеров.

12. ЧУЛОВА-МАРКОВА, Даниела. Стенно-монументалните изкуства в България, Европа и света.- София: Авангард-Прима, 2008. – 118 с.

13. ШАРЕНКОВ, А. Техника и технология на възрожденската живопис. София, 1992.

14. ШЕПЕЛЕВ, А.М. Штукатурные декоративно-художественные работы. Москва, 1990.

15. MAYER, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

16. STEPHENSON, J. The materials and techniques of painting.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%

ПРИСЪСТВИЕ 20%

КОНФЕРАНС 20%