COMM525 Самостоятелна работа: Дипломно изследване

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да подготви изследването, което ще залегне в основата на написването на дипломната работа за защита на магистърска теза. Целта е студентите да се фокусират върху конкретен проблем и да разработя и поведат изследване на този проблем, като използва методи за количествени и качествени изследвания. Крайната цел на курса е всеки студент да предстви резултатите и изводите от проведеното от него изследване.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- как да определят проблем, който да изследват

- как да подбера методите за количествено изследване

- как да подберат методите за качествено изследване

- как да използват новите технологии за провеждане на изследване

- как да събират данни и да ги анализират

2) могат:

- да структурират въпроси за изследване

- да провеждат самото изследване като събират необходимия брой участници

- да ползват новите технологии за събиране и обработване на информацията

- да обобщават резултатите от проведено изследване

- да извеждат тенденции и насоки за развитие следствие на събраната информация


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В рамките на курса студентите трябва да проведат самостоятелно изследване на конкретен проблем като използват техники за количествни и качествени изследвания.Получените резултати трябва да бъдат анализирани и представени в обобщен вид на публично събитие.

Литература по темите:

Основна:

Shaw, Maura D., Mastering Online Research: A Comprehensive Guide to Effective and Efficient Search Strategies, 2007

Poynter, Ray, The Handbook of Online and Social Media Research: Tools and Techniques for Market Researchers, 2010

Kozinets, Robert V, Netnography: Doing Ethnographic Research Online, 2009

Допълнителна:

Creswell, John W., Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 2013