COMM603 Европейски практики при аудиовизуалните услуги

Анотация:

КУРСЪТ цели да запознае студентите с основните модели на организация на аудиовизуалните индустрии в Европа и САЩ, с Европейската нормативна уредба и логиката на този подход, със системата за стимулиране на аудиовизуалните индустрии в ЕС.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Михаил Мелтев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- ще познават двата противоположни модела в аудиовизуалните индустрии: американски и европейски; значението и подхода към аудиовизуалните индустрии в ЕС; Европейската нормативна уредба и практика в тази област

- Ще умеят да се ориентират в сложната система за стимулиране на проекти в европейските фондове и програми; да подготвят и оценяват проекти.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат базова подготовка в областта на електронните медии и аудиовизуални индустрии.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Аудиовизуални индустрии: кино, телевизия, нови хибридни форми.

2. Хоризонтална и вертикална интеграция. Американски и европейски модели.

3. Аудиовизуалните индустрии в САЩ.

4. Финансиране и възвращаемост в киното и телевизията. Възвращаемост на средствата: източници на финансиране, схема на приходите от различните канали за разпространение и разпределението им.

5. Видове телевизионни организации: авторитарна, комерсиална и обществена телевизия. Кабелни телевизионни системи.

6. Телевизионно производство: собствено, независимо; вътрешно, външно.

7. Регулация в областта на аудиовизуалните медии: национално, европейско, международно.

8. Аудиовизуалните индустрии в дигиталната епоха. Интернационализация и глобализация.

9. Директива за аудиовизуалните медийни услуги.

10. Европейска политика за аудиовизията и механизми за стимулиране на аудиовизуалната индустрия. Национални и паневропейски. Автоматична и селективна помощ.

11. Национални механизми за подпомагане на киното във Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания - петте най-големи пазара в ЕС.

12. Програмите „Евроимаж” и „Медия” на ЕС. Квоти за национално кино в тв програмите.

13. Телевизията в петте най-големи Европейски пазара.

14. Европейски съюз за радио и телевизионно излъчване.

15. Обобщение

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА

Закон за авторското право и сродните му права, 2011

Закон за далекосъобщенията, 2006

Закон за радиото и телевизията, 2010

Директива 2007/65/ЕО за аудиовизуалните медийни услуги, 2007

Мелтев, Михаил. Телевизията – културна индустрия. С.:Титра, 2007

Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. НБУ, 2012

Средства за оценяване:

Тест

Казус

Семинар