COMM511 Проект: Програмиране в местните радио или телевизия

Анотация:

Курсът се състои в съставяне на практически проект за местна електронна станция по изискванията на ЗРД и СЕМ

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Михаил Мелтев  д-р
 Калин Калчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса -

1. Знаят да прилагат на практика теоретичните познаная по управление, организация и п рограмиране в електронните медии

2. Умеят да поставят основите на електронна медия; да стартират самостоятелен медиен бизнес; да се резализират в различните нива на управление в медиите
Предварителни изисквания:
Познанаия по Управление, организация и програмиране на ел. медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

При подготвяне на проекта студентите следват следните стъпки:

1. Запознаване с медииното законодателство за електронните медии; контролни органи; национално и европейско законодателство. (ЗРТ, ЗЕТ, ЗАСП)

2. Определяне на целите и мисията на радиото.

3. Изследване и анализ на аудиторията (възраст, нагласи и стереотипи).

4. Изследване на културните събития в града/региона.

5. Анализ на конкуренцията и радиопазара.

6. Подготовка и изготвяне на програмна стратегия; програмен профил; програмен проект; програмна концепция.

7. Избор и реализация на програмното съдържание – елементи и разпределение. Изработка и описание на програмна схема – разпределение на елементите в часови пояси и тематични блокове (музика – новини – предавания – рекламни паузи). Съотношение на вътрешна и външна програма.

8. Реклама. Рекламен спот. Форми на реклама и спонсорство.

9. Маркетингов план и анализ. Изготвяне на прогнози. Определяне на целите и изграждане на стратегия за продажбата на реклама, рекламно време и спонсорство.

10. ПР план и анализ. Прогнози, развитие, цели и стратегия . Организиране на събития. Обратна връзка.

11. Студийни комплекси. Принципи на производство на програма. Сграден фонд и техника. Технически параметри на електронно съобщителната техника.

12. Описание на организацията на работния процес. Управленски нива, функции и модели. Отдели и звена в радиото.

13. Организация, управление и контрол. Структура на собствеността. Видове организационни структури, управленски, творчески и технически екипи.

14. Управление на персонала. Основни функции на отдел човешки ресурси. Длъжностни характеристики. Подбор и мотивация на персонала.

15. Финансов план за осъществяване на дейността. Законодателство. Основни концепции за управление на финансите и инвестиционна политика - начален и оборотен капитал; прогнози за приходи и разходи, и прогнози за парични потоци и баланси.

Литература по темите:

- Ангелова, Вяра. Световното радио - модели на развитие. С.: Експреспринт ООД. 2008

- Занкова, Бисера. Студии по медийно право. Сл: Нова звезда, 1997

- Вачков, Лъчезар, Радиоформатът в САЩ, С., 2004

- Димитров, В., История на радиото в България, С., 1988, т.1&2

- Емирян, Е ... за радиото, което…, С., 1999

- Закон за радио и телевизия

- Закон за авторското право и сродните му права. С.: Абагар, 2011

- Закон за електронни съобщения

- Мелтев, М., Кино и електронни медии, С., 2012

- http://www.musicautor.org/statute

- http://prophon.org/bg/faq

Допълнителна

- Гелър, В. Как да направим въздействащо радио

- Попова, Сн., Радиокомуникация, С., 1997

- Станев, В., Американското форматно радио, П., 2007

- Чолаков, Р., Право на радио- и телевизионните организации в България, С., 2000

- Шереля, А., Радиожурналистика, М., Московского униерситета, 2005

Keith, M. C., The Radio Station. Boston, 1997

Средства за оценяване:

Оценката е средноаритметично от следните компоненти:

1. Оценка на на плана на проекта.

2. Проект.

3. Защита на проекта