COMM244 Проект: Интернет като място за обмяна на идеи

Анотация:

Проектът е базиран на индивидуални изследвания от страна на студентите в

Интернет пространството, отразяващи тенденции, особености на модерните социални медии. Обект на внимание още са електронни публикации в медиите, засягащи важни проблеми на съвременноста.

Обем на проекта-5-6 страници

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Познаване на методиките за мрежови анализи;

Умения за анализ на журналистически публикации в Интернет медиите
Предварителни изисквания:
Компютърна, медийна и Интернет компетентност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Развитие на Интеренет технологиите през 21. век

2.Нови медии-характеристики и калсфикации;

3.Интернет медии-Европейска практика

4.Европейски програграми за развитие на медиите до 2020

5. Дигитална рамка за бъдещето на медиите в ЕС.

7. Методики за анаклиз на Интеренет публикации

8.Регистриране на темата в ситемата moodle, НБУ;

9.Избор на тема и методика за изследвания;

10.Поддържане на база данни в раздел форуми;

11.Публикуване на проекта в раздел -семинари;

Литература по темите:

е-ръководство"Стратегически комуникации и управление на знанието". изд.НБУ, 2010

Портал на Европейски съюз

europa.eu;

reuters.com;

euronews.net;

http://www.afp.com/afpcom/en

bbc.com

Средства за оценяване:

Семинари-1;

Реферати-1;

Публикации-1;