COMM201 Масова култура

Анотация:

Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Иван Иванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Нужни са познания по теория на масовите комуникации - видове комуникации, функции,въздействие, бумерангов ефект, техники на манипулацията в масовите комуникации и т.н.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Едгар Морен "Духът на времето", С.,1996. Иван Стефанов "Между сериозното и развлекателното изкуство", С.,1988; "От естетика към социология на изкуството", С., 2004; "Идеи на границата на случайността", С.,2006. Огнян Сапарев "Изкуство и масова култура", "Критически илюзии", том 2, 2011. Даниел Бел "Културните противоречия на капитализма", С., 1995. Дейвид Маршал "Власт и известност. Звездите в съвременната култура", С,2003. М. Хоркхаймер, Т. Адорно "Диалектика на просвещението", С., 1999. Валтер Бенямин "Озарения", 2002. "Социологически измерения на изкуството". Антология в два тома, съставители Иван Стефанов и Албена Янева, С., 2002.Карл Ясперс "Духовната ситуация на времето", С., 1996. Херберт Маркузе "Едноизмерният човек", С., 1998. Зигмунт Бауман "Глобализацията", С., 1999. Жан-Фррансоа Лиотар "Постмодерното, обяснено за деца", С.,1993, Жил Липовецки, Себастиян Шарл "Хипермодерните времена", С.,2005. Жил Липовецки "Парадоксалното щастие", С., 2008