SCTM239 Самостоятелна работа: Защита на критичната информационна инфраструктура

Анотация:

Курсът “Самостоятелна работа: "Защита на критичната информационна инфраструктура” включва форми за самостоятелна подготовка на студентите. Целта на курса е създаване на условия за разширяване и задълбочаване на знанията на обучаемите и изграждане на умения за самостоятелно търсене и обработване на информация в интерес наизпълнението на практическа задача по въпроси, свързани със защитата на критичната информационна инфраструктура и презентиране на получените резултати.

В рамките на курса студентите разработват практически задача по тема и със съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към решаване на реални казуси по тематиката на курса. Резултатите от практическата задача се представят в електронен вид и се презентират пред останалите обучаеми от групата. При необходимост се провеждат on-line консултации между обучаеми и преподавател. Оценката от курса се формира на базата на оценките от практическата задача и нейното презентиране.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

доц. Зарко Здравков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да формулират и решават проблеми от областта на защитата на критичната информационна инфраструктура;

• да прилагат методи и модели и да интерпретират резултати от изследвания в на защитата на критичната информационна инфраструктура;.

2) могат:

• да определят и анализират критичната информационна инфраструктура;

• да вземат самостоятелни решения в областта на защитата на критичната информационна инфраструктура;

• да разработват и представят презентации за резултатите от проведено изследване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Информационни технологии

• Защита на информацията

• Комуникационни технологии

• свързани с теорeтичните основи на критичната инфраструктура и критичната информационна инфраструктура;

• свързани с подходите и методиките за определяне и анализ на критичната информационна инфраструктураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Здравков З., Изследване на зависимостта на критичните задачи на нато от национални информационни системи, Научна конференция на Институт по отбрана „Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната“, София 2013 г.

• Съвет на европейския съюз, Директива 2008/114/ Относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката необходимостта от подобряване на тяхната защита, 2008 г.

• Хаджитодоров С., Защита на критичната инфраструктура в националното законодателство на република българия и норматвните актове на европейскя съюз, Експерт–БДД (http://www.expert-bdd.com), 2007 г.

• Тагарев Т., Защита на критичната инфраструктура в контекста на планирането на способности в сектора на сигурността, Втора национална научно-практическа конференция по управление на извънредни ситуации и защита на населението, БАН, 2007 г.

• Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26.02. 2013г.

• Wegner, A., J. Metzger, M. Dunn: International CIIP Handbook ETH, Zurich, (2002).

Средства за оценяване:

изпит (защита на самостоятелна работа)100%