SCTM131 Самостоятелна работа: Управление на риска в киберсигурността

Анотация:

Курсът “Самостоятелна работа: "Управление на риска в киберсигурността” включва форми за самостоятелна подготовка на студентите. Целта на курса е създаване на условия за разширяване и задълбочаване на знанията на обучаемите и изграждане на способности за самостоятелна търсене и обработване на информация, разработване на реферат и решаване на практическа задача по въпроси, свързани с управлението на риска в киберсигурността.

В рамките на курса студентите разработват реферат и решават практическа задача по теми и със съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Рефератът и задачата се представят в електронен вид. Провеждат се on-line консултации при непосредствен контакт в Интернет между обучаеми и преподавател. Оценката от курса се формира на базата на оценките от реферат и практическата задача.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да дефинират същностните характеристики и специфичните особености на управлението на риска в киберсигурността;

• практически модели и методи за идентифициране, анализ и оценка на рискове в киберсигурността.

2) могат:

• да генерират концептуални политики, програми и модели за управление на риска в киберсигурността;

• да прилагат на практика аналитични методи за изследване и противодействие на рисковете в киберсигурността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• свързани с базовите определения за риск и управление на риска

• оновни изследователски качествени и количествени методи

• за прилагане на аналитични методи за идентифициране, анализ и оценка на риска.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Типология на заплахите, рисковете и уязвимостите в киберсигурността.

2. Концептуален модел за управление на риска в киберсигурността.

3. Идентифициране на рисковете в киберсигурността: постановка на задачата, използвани методи, резултати.

4. Анализ и оценка на рискавете в киберсигурността: постановка на задачата, използвани методи, резултати.

5. Стратегии за противодействие срещу рисковете в киберсигурността: постановка на задачата, използвани методи, резултати.

6. Наблюдение и контрол на резултатите от управлението на риска в киберсигурността: постановка на задачата, използвани методи, резултати.

Литература по темите:

1. Георгиев В. Управление на риска в киберсигурността. София, Авангард, 2013

2. Драганов Хр. Управление на риска. Изд. Тракия, 2003

3. Peter Sommer. Reducing Systemic Cybersecurity Risk. Oxford University, 2011

4. US DoC. Computer Security Handbook. 1995

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 % 50 % 50 %

ДИСКУСИЯ

РЕФЕРАТ 50 % 50 % 50 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от две оценки, получени от:

- реферат: разработен по предварително зададена тема

- практическа задача: по задание от преподавателя