SCTM250 Проектиране на системи за отбраната

Анотация:

В курса „Проектиране на системи за отбраната“ се изучава архитектурния подход при проектиране на информационните системи за управление. Методологията на архитектурното проектиране осигурява унифициран подход при разработване на системите, така че да се създадат условия за бързо прототипиране, възможност за коригиране и модификация на различни етапи от процеса на разработване, въвеждане на нови технологични решения, намаляване на риска и осигуряване на съвместимост на всички нива. Архитектурният подход е създаден и развит за системите за отбраната, но поради своята универсалност се прилага при проектирането на информационни системи за различни граждански области.

Курсът на обучение има за цел да обхване следните основни проблеми:

•Разбиране на ролята на архитектурите в системното инженерство и по специално при разработване на информационни системи

•Представяне на алтернативни методологии за архитектурно проектиране.

•Разглеждане и обсъждане на средства и техники за моделиране и разработване на архитектури

•Работа със софтуерен продукт за архитектурно проектиране.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Основни задачи на обучението:

- Изучаване на основните аспекти на системите за командване и управление, информационните и комуникационните системи (С4І);

- Запознаване с технологични и технически насоки в проектирането на съвременните информационни системи в отбраната и всички сектори, които се обслужват посредством информационни технологии.

Методология:

Обучението по дисциплината е изградено на основата на цикъл от лекции и провеждане на практически занятия за усвояване на получените знания.

След изучаване на лекционните теми обучаемите разработват самостоятелни работи, свързани с учебния материал.

Курсът се състои от 30 академични часа, включващи лекции, упражнения и семинари.

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- аспекти и методология на разработване на информационни системи;

- технологични и програмни средства за проектиране на системи.

2) могат да:

- разработват архитектурни проекти на информационни системи

- прилагат програмен инструмент за разработване на проекти.


Предварителни изисквания:
предварителни знания по информационни технологии и системи

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Архитектури, системи и подходи - дефиниции и основни понятия.

2.Структурен подход: функционална декомпозиция и модел на дейностите. Диаграми на потоците от данни.

3.Модел на данните. Модел на правилата.

4.Структурен подход: интегриран речник и съгласуване на моделите. Динамични модели

5.Изграждане на архитектура чрез структурния анализ и синтез – учебен пример.

6.Архитектурен подход при изграждане на системите за отбраната (DoD Architecture Framework): архитектурни аспекти и модели.

7.Връзки между архитектурните аспекти.

8.Процес за реализация на информационна система. Дейности и фази при разработване на завършена информационна архитектура.

9.Архитектура на системата за сигурност.

10.Програмен продукт System Architect - обща характеристика.

11.Работа със System Architect.

12.Общи архитектурни описания. Създаване на оперативна архитектура.

13.Оперативна концепция - OV-1. Дефиниране на модела, характеристики/атрибути. Модел на дейностите - OV-5. Функционална декомпозиция. ІDEF0 стандарт.

14.Модел на връзките между оперативните възли - ОV-2. Матрица на обмен на оперативна информация - OV-3. Организационна структура - OV-4.

15.Модел на оперативни правила - OV-6a. Модел на преходите между състоянията - OV-6b. Описание на оперативните събития - OV-6c.

16.Логически модел на данните - OV-7. Дефиниране на продукта, характеристики/атрибути. Кратък преглед и дефиниране на основните елементи на методологията за моделиране на данни IDEF1x.

17.Системен архитектурен модел. Профил на техническа архитектура - TV-1.

18.Обектно-ориентиран подход. Основни принципи.

19.Unified Modeling Language: елементи и диаграми.

20.Обектно-ориентиран подход при изграждане на архитектура.

21.Архитектурно решение на информационна система за командване и управление.

Литература по темите:

1.AFCEA 503, "C4ISR Architecture Implementation, C4ISR Architecture Working Group 1998.

2.C4ISR Architecture Framework Version 2.0, 2004.

3.C4ISR Architectures I: Developing a Process for C4ISR Architecture Design, Alexander H. Levis and Lee W. Wagenhals System Architectures Laboratory, C3I Center, MSN 4D2, George Mason University, Fairfax, VA 22030.

4. C4ISR Architectures II:Structured Analysis Approach for Architecture Design, Lee W. Wagenhals, Insub Shin, Daesik Kim, Alexander H. Levis, System Architectures Laboratory, C3I Center, MSN 4D2, George Mason University, Fairfax, VA 22030.

5. DoDAF V2 - v.1

6. DoDAF V2 - v.2

7. DoDAF V2 - v.3

8. DoDAF_2-0_web

Средства за оценяване:

Тест 1 и тест 2 – 60%

Самостоятелна работа или реферат и семинар - 40%