ALHM226 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски)"

Анотация:

Овладяване на необходимия за професионалната квалификация лексикограматичен материал

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Радостина Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Особеностите на граматичните форми,падежни конструкции,управление на глаголите,глаголните времена,изучената лексика ….

2) могат:

да извличат частична информация от текст и се опитват да излагат собствени тези


Предварителни изисквания:
Да имат предварителни знания от 30 учебни часа

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Зто место свободно?/ поръчка, грешка, извинение/

2.Во сколько отходит поезд?/ часово време, разписания и пътна информация/

Литература по темите:

Уест, Дафни. Научи сам руски. С., 2006.

Димитрова,Стефана. Руска граматика. С., 2003.

Дилевски,Николай. Руска граматика. С., 1985

Липовска,Ана; Гочева,Лиана.Руски език / самоучител в диалози/.С.2004.

•Карловска,Аннабела;Гочева,Лиана.Русский язык? Нет проблем!С.1997…

Средства за оценяване:

самостоятелна работа