ALHM219 Проект на обект от луксозното хотелиерство

Анотация:

• Целта на презентацията е студентите да съставят курсова работа или курсов проект, анализирайки обект от сферата на луксозното хотелиерство. Студентът трябва да изложи в писмен вид презентация на обекта, материална база, предлагани услуги, организационна структура на персонала и неговото функциониране.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да анализират обект от сферата на туризма

2) могат:

Да правят задълбочен анализ на аспектите от функционирането на туристическия обект, да представят по подходящ начин проблемите и да намират начини за тяхното разрешаване


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно преминати стажовеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Курсовият проект съдържа 4 части:

І. Представяне на обекта:

• Местоположение

• Категория

• Персонал

• Формули на изхранване

• Специфика на обекта

ІІ. Задълбочен анализ, включващ един или няколко аспекта от функционирането на обекта, например:

• Настаняване

• Маркетингова политика

• Управление на човешките ресурси

• Санитарно-хигиенни изисквания

• Откриване на съществуващ проблем

ІІІ. Задълбочен анализ на съществуващия проблем и лично предложение на разрешаването му

IV. Заключителна част – обобщение

Литература по темите:

Лекции от преподавател в MOODLE.

Средства за оценяване:

100% самостоятелна работа