ALHM213 Специализиран втори чужд език (английски)

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели развиването на умения за свободна устна и писмена комуникация с английскоговорящи, свободно боравене с туристическа терминология за обслужване на гости в заведения. за настаняване и изхранване.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: специализирана лексика за комуникация и обслужване на гости в заведения за настаняване и изхранване,

2) могат: да комуникират свободно и да обслужват клиент в хотел и ресторант със съответната терминология.


Предварителни изисквания:
• основни граматически и лексическипознания по общ английски (поне на ниво А1), както и основна лексика за комуникация и обслужване на гости в хотелиерството и ресторантьорството.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Учебният курс обхваща следните теми:

1. Dealing with complaints

A disastrous experience

Letters of complaint

Present perfect passive

Should have (done)

Restaurant role play

Assessing guests’ feedback

2. Off-site services

Guided tours / Entertainments / coach tours

Describing local attractions

First conditional

3. The business traveller

Cultural differences

Hotel business facilities

Present perfect continuous vs Present perfect simple

Designing a business apartment

Литература по темите:

Работи се основно с учебника

High Season

English for the Hotel and Tourist Industry

Keith Harding and Paul Henderson

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

и други пособия и материали за упражнения

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50%

Устен изпит - 50%