ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски)

Анотация:

Обогатяване на професионалната терминология в областите на хотелиерството и ресторантьорството

Достигане елементарно ниво на общуване на професионална тематика

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
преп. Мирослав Станчев  
преп. Георги Рашев  
преп. Даниела Димитрова  
преп. Десислава Илиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•основна терминология в областите на хотелиерството и ресторантьорството, на френски език

2) могат:

•да общуват елементарно с колеги ,клиенти и работодатели в процеса на хотелиерското и ресторантьорско обслужване,на френски език
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По френски език-ниво А1

• Хотелиерство-теория и практика

Ресторантьорство-теория и практика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Presenter les equipements de l’hotel лекционна 2

2 Informer le client sur les differents services лекционна 2

3 Prendre une commande a l’etage Лекционна/ работа в групи 1/1

4 Articles partitifs лекционна 2

5 Prendre note d’une commande petit dejeuner par telephone лекционна 2

6 Imperatif present лекционна 2

7 Informer sur les curiosites locales Работа в групи 2

8 Nominalisation лекционна 2

9 Assurer le service a l’etage лекционна 2

10 Caracteriser les taches professionnelles du metier de concierge лекционна 2

11 Caracteriser les metiers de gouvernante et femme de chambre лекционна 2

12 Repondre aux demandes des clients a l’etage лекционна 2

13 Preparer le depart du client лекционна 2

14 Presenter la note лекционна 2

15 Elaborer un questionnaire des prestations d’hebergement работа в групи 2

Литература по темите:

• CORBEAU Sophie-“Hotelletie-restauration.com”-CLE International,Paris 2006…………………………………………………………………………………..

• GREGOIRE Maya,TIEVNASE Odile-“Grammaire progressive du francais -CLE International,Paris/Colibri,Sofia-2001

• PENNFORNIS Jean-Luc-“Francais.com”-CLE International,Paris/CGI-2009

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%