ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)

Анотация:

Курсът продължава интензивното изучаване на френския като трети чужд език.Целта е студентите натрупат речников запас и да усвоят основните граматични форми, позволяващи им да комуникират успешно с колеги, партньори и клиенти на френски език.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
преп. Мирослав Станчев  
преп. Георги Рашев  
преп. Даниела Димитрова  
преп. Десислава Илиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• 1) знаят: основните граматични категории, значенията на някои специализирани термини, разполагат с базов речников запас за общуване по основни житейски и професионални теми

• 2) могат: да водят разговор на френски език, да си служат с писмени документи на френски език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• .базови знания по френски езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 . Bon voyage !

Comparaison simple

Adjectifs demonstratifs

Adjectifs possessifs

Лекции, практически занимания 3/4

2 . Bon appetit !

Article partitif

Emploi des articles

Interrogation (forme avec inversion)

Reponses : oui – si – non

Forme possessive : a + pronom

Лекции, практически занимания 3/4

3 . Quelle journee !

La conjugaison pronominale

L’imperatif

L’expression de la quantite (peu – un peu de – quelque – etc.)

Лекции, практически занимания 4/3

4 Qu’on est bien ici !

Prepositions et adverbes de lieu

Verbes exprimant un deplacement (emploi des prepositions)

Лекции, практически занимания 5/4

Литература по темите:

J.JIRARDET, J.PECHEUR, C.GIBLE, ECHO 1 – Methode de francais, CLE INTERNATIONAL

J.JIRARDET, J.PECHEUR, C.GIBLE, ECHO 1 – Cahier personnel d’apprentissage, CLE INTERNATIONAL

S. CORBEAU, CH.DUBOIS, JL.PENFORNIS, L. SEMICHON, HOTELLERIE-RESTAURATION.COM - Methode de francais professionnel, CLE INTERNATIONAL

M. GREGOIRE, O.TIEVNASE – Grammaire progressive du francais, CLE INTERNATIONAL/ COLIBRI

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %