ALHM207 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)

Анотация:

Дисциплината „Чуждоезиково обучение –3 –ти чужд език-Немски”цели да запознае обучаващите се с основните граматически правила и съответната лексика.В курса се развиват уменията на студентите да изграждат мисловен процес на чуждия език; да построяват правилно въпроси и изречения , свързани с туристическата тематика;да комуникират успешно на чуждия език

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: основните граматични правила на немския език

познават характерната лексика за обсл.дейности в туризма

2) могат: успешно да комуникират на чуждия език

дават информация на чуждия език


Предварителни изисквания:
НямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Reception,Hotelboutiqe - Daten von Gaesten erfragen,Personalien,Herkunft,Reiseciel,Aufenthaltsdauer,Abreisedatum

2.Zimmerbestellungen entgegennehmen,Anmeldefotmalitaeten erledigen, Gaeste empfangen

Литература по темите:

Zimmer frei - Deuttsch in Hotel und Restaurant

von Ulrike Cohen - Langenscheidt

Средства за оценяване:

30% Тест

70% Ролеви игри