ALHM205 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски)

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели запознаването на студентите с елементарна лексика и граматика по общ английски и с необходимия инструментариум за комуникация на стартово ниво.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни граматически конструкции и времена, както и основна лексика за комуникация

2) могат: да четат, пишат, разбират и комуникират на стартово ниво


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Елементарни граматически конструкции и елементарна лексика, с която да се представят и комуникират на стартово ниво.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Учебният план обхваща следните теми:

1. Things in the house. Places, people, food and drink

There is / are

Prepositions of place. Directions.

2. What can you do? Skills and abilities.

At the airport

A formal letter. A letter of application

3. Then and now. Special occasions.

Words with silent letters.

Parts of speech.

Past simple

4. How things began. Ordinals. Dates. Odd one out. Inventions.

Compounds with some and any.

Past simple. Time expressions.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Работи се основно по теми от учебника

Headway Elementary Raymond Murphy

Liz and John Soars English Grammar in Use - първа и втора част

Oxford University Press

Student’s book и други пособия и материали за упражнения

Workbook

Средства за оценяване:

Писмени задачи и устен изпит