ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт

Анотация:

• Курсът има за цел да разшири познанията на студентите, придобити в курс „Маркетинг на лукса“ и в частност да ги задълбочи в посока маркетинг на хотелиерския продукт в сферата на лукса. Студентите ще се запознаят с историята и особеностите на луксозното хотелиерство във Франция. Изясняват се стратегиите за диференциация хотелиерския продукт в сферата на лукса, както и начините за неговото препозициониране и комуникация.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Таня Цветанова  
 Велизар Костадинов  
преп. Славянка Стамова  
 Яна Константинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Разбират спецификите на приложението на маркетинга в сферата на луксозното хотелиерство.

• Познават съвременните виждания за хотелиерския продукт в сферата на лукса

• Познават основните характеристики на елементите на маркетинг микса на луксозен продукт

2) могат:

• Да използват маркетинговия категориен апарат;

• Да прилагат основните маркетингови принципи при решаване на конкретни практически казуси


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно преминат курс по Въведение в маркетинга и Маркетинг на лукса

• Познания по маркетинг, хотелиерство, ресторантьорство, микро и макроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 История на луксозното хотелиерство във Франция. Нова класификация на хотелите. Палас. уеб-базирано 5

2 Стратегии за диференциация на хотелиерския продукт в сферата на лукса. Тематизация. уеб-базирано 5

3 Препозициониране чрез промяна на марката уеб-базирано/ практ. занимание 3/2

4 Иновация на продукта. Допълнителни услуги. Спа продукти. уеб-базирано 5

5 Клиенти на луксозното хотелиерство. Анкети за обслужването в областта на лукса. Съвременни тенденции в обслужването. уеб-базирано/дискусия 3/2

6 Комуникационни стратегии в луксозното хотелиерство. уеб-базирано 3

7 Висококатегорийно и луксозно хотелиерство и устойчиво развитие. уеб-базирано 2

Литература по темите:

• Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000, 643 стр.

• Chevalier М. et al., Management et marketing du luxe, Dunod, 2éd, 201, 400 p.

• Bastien V., Kapferer J-N, Luxe oblige. Eyrolles, 2008, 383 p.

• Castarède J., Le luxe. Presses Universitaires de France – PUF, 2010, 128 p.

• Sicard M-C, Luxe, mensonges & marketing, Pearson Village Mondial, 2010, 224 p.

• Perey E., Luxury attitude : Enquête sur le service dans le domaine du luxe et comment s'en inspirer pour fidéliser ses clients, Maxima Laurent du Mesnil, 2 éd., 2011, 236 p.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%