ALHM200 Управленски процеси и екипна дейност в луксозното хотелиерство

Анотация:

Курсът е с практико-приложна насоченост. Състои се от 30 часа, от които 12 консултационни /лекционни/ и 18 часа семинарни занятия. Разработва се курсов проект. Фокусът е върху проектното и организационно структурното осигуряване на управленския процес и философията на екипите. Изследват се теоретичните основи на самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ) и съвременните модели за проектиране на ефективни СУРЕ.

Целта на курса е да:

• даде ядро (система) от знания за съществените отличителни черти на екипите в управлението, концепциите за екип и група, нивата на екипа и участниците в него;

• да развие умения за изграждане и проектиране на екипи и нагласи за работа в екип на консултантска основа;

• да анализира критериите за оценка ефективността на екипа в проектна среда;

• да анализира ролята на ръководителя /лидера/ на екипа и неговите функции;

• да разкрие спецификата на мотивационните модели и новите измерения на лидерството в екипна среда;

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? факторите за устойчивост на управленския процес;

? спецификата на проектното осигуряване на управленския процес;

? философията на екипа;

? новите лидерски концепции и теории;

? критериите за оценка ефективността на екипа.

2) могат:

? Да управляват устойчивостта на управленския процес и неговото проектно осигуряване

? Да проектират, изграждат и управляват проектни екипи;

? Да анализират спецификата на мотивационните модели и лидерството в екипна среда;

? Да работят в екип на консултантска основа;


Предварителни изисквания:
? Стопанско (социално) управление

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Управленският процес. Характеристика на устойчивостта на управленския процес. Поведенчески и институционални аспекти на устойчивостта на управленския процес. лекция

2 часа

2 Потребност, същност, обхват и организация на проектите. Структурен подход за управление на проекти лекция

2 часа

3 Подбор и селекция на проектите. Организационни структури на проекти функционална, матрична и чисто проектна йерархия. лекция

2 часа

4 Стратегическа ситуация и стратегическа импровизация. Концепцията за стратегическата “измама” като средство за управленско въздействие. Очакването като инструмент за въздействие в организациите. лекция, дискусия

2 часа

Първа текуща проверка - тест върху теми 1-6. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 25% Тестът се провежда в зала или през платформата за електронно обучение Мудъл-НБУ 1 час

5 Философия на екипа през призмата на пирамидата на Катзенбах и Смит. Потребност от екипи. Видове екипи. Избор между работна група и екип. Фази и нива на екипа. Крива на екипните резултати. Ефективност на екипите. Критерии за оценка на ефективността на екипите. Семинар 1 3 часа

6 СУРЕ- концепцията (самоуправляващи се работни екипи) в новата управленска парадигма. Съвременни теории и модели на СУРЕ. Концептуален интегриран модел за СУРЕ. Семинар 2 3 часа

7 Специфика на мотивацията в СУРЕ – среда, през призмата на съдържателните и процесуални мотивационни теории. Мотивация и поведение (Закон за ефекта на Торндайк). Мотивация и парично възнаграждение. Семинар 3 6 часа

8 Лидери и екипи. Формулиране на екипните цели - основни изисквания. Големина и състав на екипа. Лидерство и функции на ръководителя на екипа – специфика на лидерството в СУРЕ среда. Ротационен принцип на лидерство в СУРЕ. Роли и отговорности на лидера на екипа. Функционален лидерски модел на Джон Ейдър. Ситуационни лидерски модели – модел на Хърси-Бланчард, Фидлер, подходът път-цел и др. Лидерство и екипна ефективност. Семинар 4 6 часа

9 Екипната дейност и проблемните ситуации в управлението. Ролята на висшия мениджмънт в екипна среда. Негативни нагласи при изпълнението на управленските роли. Сигнали и поведение в управлението. Контролираното връщане назад - компонент на стратегическото поведение. лекция, дискусия 2 часа

Литература по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи (теория и методология). Свищов, изд. Стопански свят, 2010

2. Каменов, К., Кр. Хаджиев, Н. Маринова, Управленският процес и екипната дейност. София, НБУ, 2005

Допълнителна литература:

3. Колинс, Джим, Пътят към величието, София, Класика и стил, 2003

4. Каменов, К., Кр. Хаджиев, А. Асенов Човек, екипи, лидери, С., Люрен, 2001

5. Каменов, К., Кр. Хаджиев Човешкият фактор и екипната дейност в управлението, С., Люрен, 2000

6. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 1998

7. Илиева С., “Организационно развитие”. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1998

8. Kazenbach, J. and Smith, D. (1993) The wisdom of team. Creating the High Performance Organization, HBS, Boston, Mass.

9. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. Люрен, 2000

10. Hirshhorn, L., Managing in the new team environment. Addison – Wesley, 1999

11. Карабельова, С. Управление и развитие на човешкия потенциал. Класика и Стил, С., 2004

12. Turner, J. R., The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на двата теста през семестъра (провеждат се след тема 6 и след тема 12) и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.