CSTM250 Самостоятелна работа: Методи за тримерна компютърна анимация

Анотация:

Курсът затвърдява знанията на студентите в областта на разбиране на анимацията на персонажи, особеностите и ограниченията при нейната реализация.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Основните елементи и принципите на изграждане на реалистичен персонаж.

- Особеностите при създаването и реализацията на анимацията на различни видове персонажи, според търсеното авторско внушение

- Структурата на хората и кинематиката на различните видове движения. Особености и модификации на основните видове движения

- Структурата и кинематиката на движенията на различни видове животни

2) могат:

- да направят анализ на една реална сцена от гледна точка на тримерната компютърната анимация на персонажи: видове основни пози; видове на движенията за преминаване от една поза в друга; възможни техники за реализация; детайлност и ограничения на използваната система; позиция на камерата и осветлението.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни знания и умения по цветознание, основна компютърна грамотност, програми за тримерни реалистично моделирания, основни познания по методи за тримерна компютърна анимация.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Няма

Литература по темите:

Основни литературни източници:

1.George Maestri, Digital character Animation 2 vol.1: Essential Techniques, New Riders, 1999

2.George Maestri, Digital character Animation 2 vol.2: Advanced Techniques, New Riders, 2002

3.Билл Флеминг, Даррис Доббс, Методы анимации лица. Мимика и артикуляция, ДМК, 2002

4.George Maestri, Digital Character Animation 3, New Riders, 2006

5.Кузнецов А.Ю., Атлас анатомии человека для художников., Феникс, 2002

6.Glenn Fabry, Anatomy for fantasy artists, BARRON’S, 2005

7.Michele Bousquet, Michael McCarthy, 3ds Max Animation with Biped, New Riders, 2006

8.Michele Bousquet, Model, Rig, Animate with 3ds max 7, Peachpit Press, 2005

Допълнителни литературни източници:

9.www.render.ru

10.www.3dcenter.ru

11.www.3dtotal.com

12.www.3dkingdom.org

Средства за оценяване:

Две самостоятелни работи.