CSTM207 Географски информационни системи

Анотация:

Предвид нарастващата популярност и изключително бързите темпове на развитие и навлизане на географските информационни системи в огромен брой приложни области, курсът на обучение по дисциплината осигурява знания и умения за фундаменталните концепции и основните компоненти на географските информационни системи, които да осигурят предпоставка за успешното им използване от страна на студентите в различни практически приложни аспекти.

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят и прилагат технологиите на географските информационни системи за събиране, съхранение, управление, обработване, анализи и визуализиране на пространствено разпределени данни и в съответствие с конкретните приложни аспекти, възникващи в непосредствената практика, да използват усвоените знания и умения за проектиране, реализиране и използване на географски информационни системи за подпомагане на вземането на решения.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Милена Лазарова-Мицева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В края на обучението си студентите ще:

• знаят основните модели за представяне на геореференсирана информация;

• знаят и могат да използват различни източници на данни;

• познават видовете и особеностите на пространствените анализи на данните;

• прилагат пространствени анализи за моделиране на приложни задачи;

• познават методите, средствата и изискванията при представяне на резултатите от анализите;

• познават източниците на грешки на данните в географските информационни системи и ще могат да оценяват точността на данните и получените решения;

• могат да използват Internet и ГИС портали за търсене на данни;

• могат да проектират и реализират географски информационни системи за различни приложни аспекти.


Предварителни изисквания:
познания по математика, бази данни, синтез и анализ на алгоритми, програмни езици и среди

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въведение в Географските информационни системи.

Координатни системи и картни проекции.

Модели на данните в ГИС. Векторен модел. Растерен модел.

Източници на данни в ГИС. Въвеждане на данни в ГИС.

Сателитни дистанционни наблюдения. Обработване на данни от дистанционни наблюдения.

Глобална позиционна система.

Точност и прецизност на данните в ГИС.

Пространствени анализи в ГИС. Операции с данни в растерен формат. Операции с данни във векторен формат.

Етапи при разработване на ГИС проект.

Разпределени, Internet и мобилни ГИС.

ГИС мрежи, каталожни портали.

Литература по темите:

Getting to Know ArcGIS Desktop, ESRI Press, 2003.

Harmon J., St. Anderson, The Design and Implementation of GIS, John Wiley & Sons, 2003.

Longley, P., F. Michael, D. Goodchild, J. Maguire, D. Rhind, Geographic Davies S., Informaiton Systems and Science, John Wiley& Sons, 2005.

GIS for Web Developers - Adding Where to Your Web Applications, Pragmatic Programmers LLC, 2007.

Средства за оценяване:

Тест 60%

Практическа задача 40%