CSTM201 Методи за тримерна компютърна анимация

Анотация:

Курсът е насочен към запознаване на студентите с теорията и практиката на тримерната реалистична анимация на персонажи. В курса се дискутират и въпросите по управление на работата на малък колектив при реализация на професионални проекти в областта на компютърната анимация.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

 Веселин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните елементи и принципите на изграждане на реалистичен персонаж. Особеностите при създаването и реализацията на анимацията на различни видове персонажи, според търсеното авторско внушение

• Структурата на хората и кинематиката на различните видове движения. Особености и модификации на основните видове движения

• Структурата и кинематиката на движенията на различни видове животни

2) могат:

• да направят анализ на движенията, необходими за реализация на дадена анимация на персонажи

• да направят анализ на техниките, които трябва да се използват за постигане на крайното авторско внушение

• да направят подбор на възможните техники за реализация според използваните продукти за тримерна компютърна анимация


Предварителни изисквания:
Основни знания и умения по програми за тримерни моделирания, програми за растерни и векторни двумерни компютърни обработки, основни понятия за тримерна компютърна анимация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни принципи при създаването на моделите на тримерни персонажи за нуждите на компютърната анимация. Сегментирани и несегментирани модели.

2. Зависимостта „персонаж – зрител” при реализация на компютърната анимация. Техники за реализация. Особености.

3. Основни методи за движения на персонажите. Пози. Особености на реализацията.

4. Структура на човешкото тяло. Костна система, стави, мускули. Механика на видовете човешко движение.

5. Анимация на движението на различни видове животни (човекоподобни, четирикраки, птици, влечуги, насекоми, риби и морски бозайници). Особености в структурата и механиката на движенията.

6. Управление на камерата в анимационни проекти.

7. Съвместяване на реално-заснети кадри с компютърно-генерирани кадри и обекти.

8. Управление на осветлението в анимационни проекти.

9. Особености на управлението на малки групи при реализацията на реални проекти в областта на компютърната анимация.

10. Анализ на реализирани физични и природни ефекти и феномени.

Литература по темите:

1. В. Георгиев, Учебни материали по курса

2. George Maestri, Digital character Animation 2 vol.1: Essential Techniques, New Riders, 1999

3. George Maestri, Digital character Animation 2 vol.2: Advanced Techniques, New Riders, 2002

4. Билл Флеминг, Даррис Доббс, Методы анимации лица. Мимика и артикуляция, ДМК, 2002

5. George Maestri, Digital Character Animation 3, New Riders, 2006

6. Кузнецов А.Ю., Атлас анатомии человека для художников., Феникс, 2002

7. Glenn Fabry, Anatomy for fantasy artists, BARRON’S, 2005

8. Nicholas Boughen, 3ds max® Lighting, Wordware Publishing, Inc., 2005

9. Jeremy Birn, Digital Lighting & Rendering, Second Edition, New Riders, 2006

10. R. L. Derakhshani, D. Derakhshani, Autodesk 3ds Max 2012 Essentials, Sybex, 2011

11. M. Bousquet, M. McCarthy, 3ds Max Animation with Biped, New Riders, 2006

12. M. Bousquet, How to cheat 3ds Max 2011, Elsevier, 2011

13. K. Murdock, 3DS Max 2012 Bible, Wiley, 2011

14. Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice, Second Edition, Addison Wesley, 1990.

15. Darren Brooker, Essential CG Lighting Techniques with 3ds Max, 3rd edition , Focal Press, 2008

16. www.render.ru

17. www.3dcenter.ru

18. www.3dtotal.com

19. www.3dkingdom.org

Средства за оценяване:

Две самостоятелни задачи.