INFM004 Oперационни системи и мрежи

Анотация:

Курсът дава задълбочени познания за съвременните операционните системи. Студентите се запознават с основните компоненти на операционните системи и принципите за разпределение и управление на компютърните ресурси като просецесор, памет, входно/изходни устройства, файлова система и др. Студентите получават познания за организацията на по-известни операционни системи като MS Windows, Unix и Linux.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

доц. Николай Докев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса, студентите ще са придобили теоретични познания за съвременните операционни системи, съчетани със важен практически опит и интуиция, базирани на илюстрираните примери и практически упражнения. Това ще им позволи по-лесно и задълбочено да усвояват изучаването на работата с конкретни операционни системи, приложенията в тях и изучаване и работа с компютърни мрежи.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Операционна система. Основни функции. Структурна организация на компютърна система.

2. Развитие на ОС. Основни типове ОС – ранни, пакетни и развити пакетни системи.

3. ОС с мултипрограмиране и времеделение. ОС за работа в реално време. Съвременни ОС.

4. Структура на компютърна система. Обща схема. Механизъм за прекъсване. I/O структура и I/O прекъсвания.

5. Стуктура на паметта. Главна памет и вторична памет. Кеш памет.

6. Процеси. Основни понятия. Състояния на процеси. Критична секция. Критични ресурси. Взаимно изключване на процеси – обобщение на подходите за взаимно изключване.

7. Процеси. Паралелни процеси. Комуникация между процеси.

8. Структура на ОС – ядро, потребителски интерфейс, системни програми, начини за изграждане на ОС.

9. Системни компоненти на ОС. Усвуги на ОС.

10. Управление на процесора – планиране на високо ниво,

11. Управление на процесора - планиране на ниско ниво, планиране на три нива.

12. Управление на паметта – оперативна и периферна памет, основни принципи.

13. Методи за управление на паметта.

14. Виртуална памет.

15. Управление на устройства.

16. Управление на файлове. Структура на файлова система. Методи за достъп.

17. Управление на файлове. Справочници. Организиране на справочници – на едно ниво, на две нива. Дървовидна организация на справочници.

18. Операционни системи за мултипроцесорни системи и мрежи.

19. Въведение в Windows NT, Windows XP, Архитектура на ОС. Файлова система. Многозадачност и многонишковост. Управление на паметта и процесора.

20. Въведение в операционна система UNIX. Главни особености. Основни компоненти. Многопотребителска ОС. Многозадачна ОС. Структура на командите. Файлова система.

21. Въведение в операционна система Linux. Главни особености. Основни компоненти. Управление на паметта и процесора. Програмиране в Shell. Структура на командите. Файлова система.

Литература по темите:

1. Лилян Николов. Операционни системи – пето преработено и допълнено издание. СИЕЛА софт енд паблишинг, София, 2005.

2. Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin. Operating System Concepts – Fifth Edition. John Wilew & Sons, Inc., New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto, 1999 и следващи издания.

Средства за оценяване:

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите:

- През семестъра се правят 3 контролни, които представляват тестове и разработка на курсова работа на посочени теми.

- По време на сесията се провежда изпит състоящ се от тест или два теоретични въпроса.

- Крайната оценка се формира като 2/3 от изпита + 1/3 от контролните и курсовата работа

Студентите могат да се освободят от изпит с текуща оценка при направени три контролни и предадена курсова работа със среден успех най-малко Добър (4).