MTAM215 Управление на международния транспорт

Анотация:

• В настоящия курс са представени същността, технологията, нормативно-правната уредба, договорното и застрахователното осигуряване и управление на международния транспорт.

• Основните цели на курса са: запознаване на студентите с основните изисквания за осъществяване на търговски сделки за превоз с международен елемент; осигуряване на теоретични знания и практически умения на студентите за прилагането на комплексния подход при анализа на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от изпълнението на международните транспортни сделки; изучаване на основните подходи за формулиране, разработване, прилагане, изпълнение и контрол на дейностите свързани с международния транспорт

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същностните характеристики и особености на отделните видове транспорт и транспортни средства;

• тарифите и правилата на транспорта;

• видовете товари и класификацията на товарните превози;

• общите характеристики на транспортната инфраструктура, възможностите за избор на вид транспорт и транспортно средство;

• проблемните аспекти на логистиката на международния транспорт (запаси, складиране, опаковане);

• правно-нормативната уредба на договорите за международен превоз на товари с железопътен, автомобилен, въздушен, морски и речен транспорт;

• процедурите и правилата за сключване на договорите и документното осигуряване на сделките за международен превоз на товари с железопътен, автомобилен, въздушен, морски и речен транспорт;

• особеностите свързани с управлението и изпълнението на договорите за международен превоз на товари с железопътен, автомобилен, въздушен, морски и речен транспорт;

• отговорностите на страните по сделките при неизпълнение на договореностите при осъществяването на международен превоз на товари с железопътен, автомобилен, въздушен, морски и речен транспорт;

• същността, характеристиките, правната уредба, признаците и реда на разпределение на щетите и разходите при Обща авария;

• нормативно-правната уредба, същностните характеристики, сключването на договора и документното осигуряване, задълженията на страните и приложимите правила при договора за международна застраховка на товари и превозни средства.

• нормативно-правната уредба, елементите на застраховката, сключването на договора и документното осигуряване и задълженията на страните по договора за международна морска застраховка на товари


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• съгласно тематичните програми на изучаваните в предходните семестри дисциплини:

o "Маркетинг в международната търговия"

o "Международно търговско право"

o "Международна търговия"Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ВЪВЕДЕНИЕ В ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ – ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ

ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ПО МОРЕ

ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ПО РЕКА ДУНАВ

ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДНА МОРСКА ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ

Литература по темите:

Основна литература:

1. Лекции по курса – доц. д-р инж. Кирил Радев

2. Желязкова, Д., Транспортна логистика, Наука и икономика, ИУ Варна, 2009.

3. Кръстева, Н., Дистрибуционна политика, Авангард Прима, София, 2009.

4. Митев, Н., Чиприянов, М., Маркетинг и логистика, Свищов Д. Ценов, 2002.

5. Organisation for Economic Co-operation and Development, Globalisation, transport and the environment, OECD Publishing, 2010.

6. Stock J. R., Strategic Logistic Management, McGraw-Hill, New York, 2001.

2. Допълнителна литература:

1. Almany, A., Strategic Management: A Framework for Decision Making and Problem Solving, 1992.

2. Organisation for Economic Co-operation and Development, Trends in the Transport Sector 2011, OECD Publishing, 2011 .

3. Thomas R. Leinbach, Cristina Capineri, Globalized freight transport:intermodality, e-commerce, logistics and sustainability, Edward Elgar Publishing, 2007

4. World Bank, World Development Indicators 2010, World Bank Publications, 2010.

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол под формата на тестове (2 бр.) и есе. Предмет на оценяване ще бъдат освен овладените знания и формираните умения по дисциплината, така също и дейността на всеки студент по време на лекционните занятия (в т. ч. присъствие, активност, прилежност, дисциплина и др.). Оценяването ще се извършва по шестобалната система.Крайната текуща оценка ще се получава като сума от средноаритметичната оценка от тестовете (60%) и оценката от есето (40%).