MTAM214 Семинар: Стандартите в полза на бизнеса

Анотация:

Основната цел на курса е да създаде цялостна представа на студентите относно ролята на стандартите и осигуряването на качеството, като инструмент за успешен бизнес. Провежда се със съдействието на Български институт за стандартизация.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

 Светлана Павлова  
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? Историческите особености на възникването и развитието на стандартизацията;

? Същностните характеристики и особености на международните, регионалните (ЕС) и националните (Р България) политики за развитие на стандартизацията и осигуряването на качеството;

? Методите и подходите за извеждане, анализиране и разрешаване на най-често срещаните проблеми, свързани с практическото прилагане на европейските норми за безопасност, надеждност, опазване на околната среда и комплексното осигуряване на качеството в транспорта;

? Технологичните и метрологичните методи и принципи за контрол на качеството;

? Видовете системи за контрол и оценка на качеството;

? Икономическите аспекти на стандартизацията, осигуряването и управлението на качеството в контекста на конкурентноспособността на транспортния сектор;

? Процедурите за удостоверяване на качеството (оценка на съответствието)

? Изискванията за внедряване на системите за качество в транспорта.

2) могат:

? Да използват по предназначение стандартизационни документи.

? Да разработват инструкции и правила за практическо прилагане на стандартизационните изисквания, относно осигуряването на безопасността, надеждността, опазването на околната среда и здравето на хората в транспортния сектор;

? Да прилагат в реални условия методите и принципите за управление и осигуряване на качеството, в т.ч. и техниките за контрол;

? Да икономизират стандартизационните дейности и процеси свързани с управлението и осигуряването на качеството в транспорта.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са усвоили информацията от всички курсове от първи и втори семестър на програмата.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

СТАНДАРТИЗАЦИЯ – ИСТОРИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ И ОСНОВНИ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ – КЛАСИФИКАЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИНЦИПИ, ПРИЛОЖИМОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

СТАТУС НА ХАРМОНИЗИРАНИТЕ СТАНДАРТИ

СТАНДАРТИ И ОТГОВОРНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДЕН КОНТЕКСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕFTA РОЛЯТА НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО – ЕВОЛЮЦИЯ, ФУНКЦИИ И ПОДХОДИ. НАЦИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДЕН КОНТЕКСТ

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СТАНДАРТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО НИВО. ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА НА РАЗРАБОТЕНАТА ОТ ISO МЕЖДУНАРОДНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ТРАНСПОРТА

МОДЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО. ВЪВЕДЕНИЕ В КВАЛИМЕТРИЯТА. ИНЖЕНЕРНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО – СЪЩНОСТ, МОДУЛИ И ПРОЦЕДУРИ. СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО ISO

КОНТРОЛ НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ТРАНСПОРТА. РАЗРАБОТВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО. ОДИТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ТЕХНИКИ ЗА ИКОНОМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ТРАНСПОРТА

Литература по темите:

Основна литература

1. Лекционен курс – доц. д-р инж. Кирил Радев;

2. Гъргарова, А., Технологични основи и управление на качеството на продукцията на индустриалната фирма, УИ „Стопанство”, София, 1996;

3. Дюкеджиев, Г., Контрол и управление на качеството, Софтрейд, София, 2008;

4. Рибов, М., Системи за качество, УИ „Стопанство”, София, 2000;

5. Закон за българската акредитация на органи за оценяване на съответствието;

6. Закон за националната стандартизация;

Допълнителна литература и информационни източници

1. Legal aspects of standardization in the Member States of the EC and EFTA;

2. Решение № 768/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 09.07.08г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на 93/465/ЕИО.

3. Guide to the implementation of Directives based on the New Approach and the Global approach;

4. Закон за железопътния транспорт;

5. Закон за техническите изисквания съм продуктите;

6. Закон за българската акредитация на органи за оценяване на съответствието;

7. http://www.bds-bg.org/

8. www.europa.eu;

9. http://www.iso.org/iso/home.htm;

10. http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm;

11. http://www.iec.ch/;

12. http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm

13. http://www.era.europa.eu/Pages/default.aspx

14. http://eur-lex.europa.eu/bg/legis/index.htm

15. www.iaja.government.bg;

Средства за оценяване:

Презентация 100%