MTAM207 Стандартизация и осигуряване на качеството в транспорта

Анотация:

Дисциплината “Стандартизация и осигуряване на качеството в транспорта” не е преподавана до момента и е разработена конкретно за настоящия курс. В систематична взаимовръзка и логична последователност тя разглежда стандартизационните норми и методите за осигуряване на качеството в транспортния сектор на ЕС (и в частност в Р България). Съдържателните й характеристики отразяват особеностите на европейските политики, функциите за управление и правната същност на процесите за осигуряване на качеството. Поставя акцент върху научният инструментариум и практиките, използвани при разрешаването на проблеми свързани с практическото прилагане на стандартизационните норми и постигането на параметрите на качествените показатели.

Учебният материал е разделен на теми, всяка от които се допълва с разработване на въпроси и казуси. Хорариумът на всяка тема е съобразен с обхвата и значимостта на разглежданата в нея тематика.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

 Светлана Павлова  
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

? Историческите особености на възникването и развитието на стандартизацията;

? Същностните характеристики и особености на международните, регионалните (ЕС) и националните (Р България) политики за развитие на стандартизацията и осигуряването на качеството;

? Методите и подходите за извеждане, анализиране и разрешаване на най-често срещаните проблеми, свързани с практическото прилагане на европейските норми за безопасност, надеждност, опазване на околната среда и комплексното осигуряване на качеството в транспорта;

? Технологичните и метрологичните методи и принципи за контрол на качеството;

? Видовете системи за контрол и оценка на качеството;

? Икономическите аспекти на стандартизацията, осигуряването и управлението на качеството в контекста на конкурентноспособността на транспортния сектор;

? Процедурите за удостоверяване на качеството (оценка на съответствието)

? Изискванията за внедряване на системите за качество в транспорта;

могат:

? Да използват по предназначение стандартизационни документи.

? Да разработват инструкции и правила за практическо прилагане на стандартизационните изисквания, относно осигуряването на безопасността, надеждността, опазването на околната среда и здравето на хората в транспортния сектор;

? Да прилагат в реални условия методите и принципите за управление и осигуряване на качеството, в т.ч. и техниките за контрол;

? Да икономизират стандартизационните дейности и процеси свързани с управлението и осигуряването на качеството в транспорта.


Предварителни изисквания:
За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са завършили образователна степен „бакалавър”, в рамките на която да са придобили знания и/или умения, присъщи на дисциплините:

1. Управление на проекти

2. Управление на качеството

3. Иновации

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМА ПЪРВА:

СТАНДАРТИЗАЦИЯ – ИСТОРИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ И ОСНОВНИ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ

1. Възникване и развитие на стандартизацията в международен аспект;

2. Основи на организираната работа по стандартизация в България;

3. Значение на стандартизацията;

4. Етапи на развитие;

5. Цели и задачи на стандартизацията;

ТЕМА ВТОРА:

СТАНДАРТИЗАЦИЯ – КЛАСИФИКАЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИНЦИПИ, ПРИЛОЖИМОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

1. Дефиниции и класификация на стандартите

• Дефиниции;

• Секторни направления;

• Информационни каталози

• Заинтересовани от стандартизацията страни;

2. Публичен достъп до стандарти

• Публикации на стандарти;

• Законови изисквания имащи отношение към достъпа до стандарти;

• стандартизационни документи и авторско право

ТЕМА ТРЕТА:

СТАТУС НА ХАРМОНИЗИРАНИТЕ СТАНДАРТИ

1. Хармонизиран стандарт;

2. Публикуване на списъците с хармонизирани стандарти;

3. Клаузи за безопасност;

4. Доброволно или задължително прилагане на хармонизираните стандарти

ТЕМА ЧЕТВЪРТА

СТАНДАРТИ И ОТГОВОРНОСТИ

1. Основни аспекти;

2. Стандартите и отговорността на трета независима страна;

3. Договаряне/делегиране на отговорности;

4. Отговорност за продукта;

5. Доброволни и задължителни маркировки за съответствие;

6. Стандарти и наказателна отговорност;

ТЕМА ПЕТА:

ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДЕН КОНТЕКСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕFTA.

1. Европейски организации по стандартизация (CENC, CENELEC, ETSI и сътрудничество между тях);

2. Основни принципи на дейността по стандартизация на Европейско ниво. „Новия подход” към техническата хармонизация и стандартите като цяло. Принципна идея и въвеждането й.

3. Сътрудничество с международни организации по стандартизация;

4. СТО (WTO Agreement) във връзка с техническите пречки пред търговията;

ТЕМА ШЕСТА:

НАЦИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДЕН КОНТЕКСТ.

1. Национални организации по стандартизация

? Изисквания на Общността относно националната стандартизация

? Свободно движение на стоки

? Организационна структура на Националните организации по стандартизация (НОС):

? Законов статус на различните видове органи по стандартизация

? Членство на националните органи по стандартизация в Европейските организации по стандартизация;

? Задължения на НОС в контекста на правилата на CENC, CENELEC, ETSI ;

? Форми на включване на национални субекти в дейността по стандартизация на европейско и международно равнище

? Финансиране на дейностите по стандартизация;

1. Развитие на стандартите на национално ниво

• Последователност от действия;

• Участие на потребителки и търговски организации и др.;

• Ревизиране на стандарти;

• Прекратяване действието на стандарт;

ТЕМА СЕДМА:

УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО – ЕВОЛЮЦИЯ, ФУНКЦИИ И ПОДХОДИ

1. Начини за осигуряване на качеството;

2. Функционален подход на управление;

3. Процесен подход за управление

4. Тотално управление на качеството;

ТЕМА ОСМА:

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СТАНДАРТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО НИВО

1. Стандарти, законодателство, регулиране;

2. Стандартите като публични документи;

3. Ползване на текстове от стандарти в нормативен документ;

4. Позоваване на стандарти (национални, европейски международни) в законодателството;

ТЕМА ДЕВЕТА:

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ТРАНСПОРТА

1. Роля на стандартите за осигуряване качеството в транспортния сектор.

2. Приложими стандарти за осигуряване на качеството в транспорта

ТЕМА ДЕСЕТА:

МОДЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

1. Серията от стандарти 9000. Същност и приложение;

2. Стандартът 9001, като основа на някои от секторните стандарти.

ТЕМА ЕДИНАДЕСЕТА:

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО – СЪЩНОСТ, МОДУЛИ И ПРОЦЕДУРИ

1. Общи положения;

2. Процедури по качеството;

3. Модули за оценка на съответствието със съществените изисквания за безопасност. Европейска рамка на “Модулния подход”;

ТЕМА ДВАНАДЕСЕТА:

КОНТРОЛ НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ТРАНСПОРТА

1. Стандарти, презумпция за съответствие, инспектиращи органи

2. Стандарти и презумпция за съответствие;

3. Одитиране;

4. Използване на стандарти от инспектиращи органи;

ТЕМА ТРИНАДЕСЕТА:

ТЕХНИКИ ЗА ИКОНОМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ТРАНСПОРТА

1. Управление на качеството на продукта

2. Разходи, свързани с качеството на продукта;

3. Редуциране на разходите с помощта на качеството;

Литература по темите:

Основна литература

1. Лекции по курса;

2. Закон за националната стандартизация;

Допълнителна литература и информационни източници

1. Legal aspects of standardization in the Member States of the EC and EFTA, Harm Schepel, Josef Falke 2000;

2. Guide to the implementation of Directives based on the New Approach and the Global approach;

3. Решение № 768/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 09.07.08г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на 93/465/ЕИО.

4. Закон за железопътния транспорт;

5. Закон за техническите изисквания съм продуктите;

6. Закон за българската акредитация на органи за оценяване на съответствието;

7. http://www.bds-bg.org/

8. www.europa.eu;

9. http://www.iso.org/iso/home.htm;

10. http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm;

11. http://www.iec.ch/;

12. http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm

13. http://www.era.europa.eu/Pages/default.aspx

14. http://eur-lex.europa.eu/bg/legis/index.htm

15. www.iaja.government.bg;

Средства за оценяване:

Крайната текуща оценка ще се получава на основата на теглата на оценките от тестовете (60%), есе (40%), а тази от изпит от теглата на оценките от тест (70%) и есе (30%). В случай, че крайната оценка от текущия контрол е по-ниска от "Добър (4)", студента ще полага писмен изпит по дисциплината.

Текущият контрол за есето ще бъде осъществен в периода (14 – 21 май, 2012 г.), тестовете ще се проведат на 26 март 2012 г. и 28 май 2012 г.