MTAM205 Авиационна безопастност и сигурност

Анотация:

• Дисциплината изучава тематика, свързана с постигането на авиационната безопасност и сигурността в гражданското въздухоплаване. Учебният материал е разделен на 13 теми, запознаващи студентите със стандартите и препоръките на Международната организация за гражданско въздухоплаване, правната уредба на Европейския съюз и националната нормативна уредба в облстта на безопасността и сигурността на въздухоплаването. Допълнително са разгледани външната авиационна политика на общността и въпроси, свързани с общата и бизнес авиация.

• Основните цели на курса са: студентите да получат необходимия комплекс от специализирани и практически познания, свързани с европейската политика за постигане на безопасността и сигурността във въздушния транспорт и неговото осигуряване; студентите получават достатъчно конкретна представа по отношение дейностите и процесите във въздушния транспорт, предмет на регулиране.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

доц. Тонко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността и сферите на проява на авиационната безопасност и пътищата за постигането и;

• Същността и сферите на проява на авиационната сигурност и пътищата за постигането и

• пътищата за развитие на политиката за външна авиационна политика на общността и за развитие на общата и бизнес авиация

• имат конкретна представа по отношение дейности и процеси във въздушния транспорт, предмет на регулиране

2) могат:

• да прилагат и реализират своите професионални умения в институциите на ЕС, българските държавни институции: министерства, изпълнителни агенции, в държавната и местната администрация, в медиите, в неправителствени организации, в консултански организации и структури и т.н.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са преминали курса по дисциплината „ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА И ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ В АВИАЦИОННИЯ СЕКТОР».

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ- СЪЩНОСТ И СФЕРИ НА ПРОЯВА лекция 4

2 СТРАТЕГИЯ НА ОБЩНОСТТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АВИАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ лекция 2

3 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ОТНОСНО ОБЩИ ПРАВИЛА В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ лекция 2

4 ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ – СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ И ФИНАНСИРАНЕ лекция 2

5 СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ лекция 2

6 ПРОГРАМА SAFA НА ЕС лекция 2

7 БЕЗОПАСНОСТ НА ЛЕТИЩАТА лекция 2

8 МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА РАМКА НА АВИАЦИОННАТА СИГУРНОСТ лекция 2

9 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОСТИГАНЕ СИГУРНОСТТА ВЪВ ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО лекция 4

10 ПРОГРАМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА АВИАЦИОННАТА СИГУРНОСТ лекция 2

11 ТАКСИ ЗА СИГУРНОСТ: ПРИНЦИПИ НА ФОРМИРАНЕ, ДЕЙСТВАЩИ ПРАКТИКИ лекция 2

12 РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪНШНА АВИАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ОБЩНОСТТА. ОБЩА АВИАЦИОННА ЗОНА СЪС СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ лекция 2

13 ОБЩА И БИЗНЕС АВИАЦИЯ– УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ лекция 2

Литература по темите:

1. 1. Лекции по курса

2. Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския Парламент. Създаване на система за управление на авиационната безопасност в Европа/ Брюксел, 25.10.2011 COM(2011) 670 окончателен

3. Съобщение на Комисията до Европейския Парламент и до Съвета. Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една по-сигурна Европа / Брюксел, 22.11.2010 COM(2010) 673 окончателен

4. Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО ( 1 ), и по-специално член 4 от него

5. Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. бе създаден списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Съюза

6. Доклад на Комисията до Европейския Парламент и Съвета. Програма SAFA на Европейския съюз./Брюксел, 7.3.2012 г. COM(2012) 91 final

7. Съобщение на Комисията. Дневен ред за устойчивото бъдеще на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията/ Брюксел, 11.1.2008 COM(2007) 869 окончателен

8. Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002

9. Регламент (ЕС) № 185/2010 на Комисията от 4 март 2010 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването

10. Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи

11. Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 година за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации

12. Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО

13. Закон за гражданското въздухоплаване

14. Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. План за действие относно капацитета, ефективността и безопасността на летищата в Европа /Брюксел, 24.1.2007 COM(2006) 819 окончателен