MTAM204 Институции и железопътна безопасност

Анотация:

•Дисциплината „Институции и железопътна безопасност” поставя акцент върху проблематиките, свързани със същността и основните дейности на институциите в железопътния сектор на европейско и национално ниво, взаимоотношения и взаимовръзки между тях, както и на европейските изисквания за хармонизиране и управление на безопасността в железопътната транспортна система. Дисциплината е нова и е разработена конкретно за настоящата магистърска програма за студентите от НБУ.

•Учебният материал е разделен на 12 теми, в т.ч. едно практическо занимание свързано с административните структури в железопътния сектор, всяка от които се допълва с разработване на актуални въпроси, допълващи материята по дадената тема. Хорариумът на всяка тема е съобразен с нейния обхват и значимост на разглежданата в нея проблематика.

•Курсът има за цел да даде на студентите необходимия комплекс от специализирани и практически познания, свързани със същността, приоритетите и целите на основните дейности, структури, взаимоотношения и взаимовръзки между институциите в железопътния сектор на европейско и национално ниво, предмета и същността на националната законова рамка, изискванията за достъп и ползване на железопътната инфраструктура от превозвачите, европейските изисквания за правата на пътниците и задълженията на железопътните превозвачи, както и на европейските изисквания за безопасност в железопътния транспорт и за превоз на опасни товари.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

 Любка Савова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•основните дейности, структури, взаимоотношения и взаимовръзки между институциите в железопътния сектор на европейско и национално ниво;

•предмет и същност на националната законова рамка,

•изискванията за достъп и ползване на железопътната инфраструктура от превозвачите,

•европейските изисквания за правата на пътниците и задълженията на железопътните превозвачи,

•европейските изисквания за безопасност в железопътния транспорт и за превоз на опасни товари.

2) могат:

•да правят аналитично-практически изводи и препоръки, основани на получените знания относно взаимоотношенията и основните дейности на административните структури в националния железопътен сектор.

•да взимат обосновани управленски решения на база придобити познания и институциален опит за развитие на националната железопътна система като част от трансевропейската;

•да прилагат и реализират своите професионални умения в институциите на ЕС, българските държавни институции: министерства, изпълнителни агенции, в държавната и местната администрация, в медиите, в неправителствени организации, в консултански организации и структури и т.н.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са завършили образователна степен „бакалавър”, в рамките на която да са придобили знания и/или умения, присъщи на дисциплините:

•Технология и управление на транспорта;

•Железопътна техника;

•Транспортно строителство;

•Комуникационна и осигурителна техника;

•Електроенергетика и електрообзавеждане;

•Икономика на транспорта.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.ИНСТИТУЦИИ И НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ-лекция

2.СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ РЕГУЛИРАЩИ И КОНТРОЛИРАЩИ РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА-лекция

3.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИНФРАСТРУКТУРНИЯ УПРАВИТЕЛ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА-лекция

4.ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ-лекция

5.БЕЗОПАСНОСТ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ-лекция

6.ИНСТИТУЦИИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ СЕКТОР-дискусия

7.ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ-лекция

8.ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ-лекция

9.ЕВРОПЕЙСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТОВАРЕН ПРЕВОЗ-лекция

10.ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ ПОДПОМАГАЩИ ПРОЦЕСА НА РАЗВИТИЕ В ОТРАСЪЛА-лекция

11.ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ЕВРОПЕЙСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТОВАРНА МРЕЖА-дискусия

12.АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ – ИА ЖА/НК ЖИ/ БДЖ ЕАД/ЧАСТЕН ПРЕВОЗВАЧ-практическо занимание

Литература по темите:

Основна литература:

? Европейско и национално законодателство в областта на железопътния транспорт

? Yves Amsler, UITP and European Legislation impacting local rail networks (Urban, suburban and regional);http://www.uitp.org/eupolicy/publications.cfm

? Калин Томов, Кръстьо Преславски, Калоян Симеонов, Живка Станева, Зинаида Велева, Ръководство за участие в работата на институциите на ЕС, ИПАЕИ, София, декември 2007 г.

Допълнителна литература и информационни изтчници

? Government Regulation of Railway Rates: A Study of the Experience of the United States, Germany, France, Austria-Hungary, Russia, and Australia by Hugo Richard Meyer

? www.iaja.government.bg

? www.era.europa.eu;

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол под формата на тестове (2 бр.) и курсова работа. Предмет на оценяване ще бъдат освен овладените знания и формираните умения по дисциплината, така също и дейността на всеки студент по време на лекционните занятия (в т. ч. присъствие, активност, прилежност, дисциплина и др.). Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Крайната оценка ще бъде средноаритметичната стойност на сумата от оценките на тестовете, курсовата работа и дейността на студента. Тогава когато крайната оценка от текущия контрол е по-ниска от "Добър (4)", студента ще полага писмен и устен изпит по дисциплината. На писмения изпит той трябва да развие два теоретични въпроси и да отговори на зададените от преподавателя въпроси.