MTAM203 Градска мобилност

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• В курса студентите ще получат познания за инструментите за постигане на по-зелени и по-свободни за движение градове, както за възможностите за вземане на решения и действия за подобряване на градския транспорт

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

 Веселка Радева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните приоритети, послание и цели на бъдещото устойчиво развитие градския транспорт в национален и международен план, както и европейските насоки за развитието на транспорта в градовете;

• водещите идеи и предложения, заложени в основните стратегически документи на ЕС относно устойчивото градско развитие. Връзката му с регионалната политика и политиката по околната среда и здравеопазването, както и всички останали политики на ЕС.

• инструментите за постигане на целите и реализиране на дейностите приети и заложени в стратегическите документи на ЕС за градска мобилност; както и изграждането на по-зелени и по-свободни за движение градове.

• Възможните решения и действия за подобряване на околната среда в градовете, интелигентните транспортни системи новите технологии и иновации в транспорта и подобряването на инфраструктурата;

• Възможните решения и действие за връзката на политиката за устойчиво развитие на градската мобилност и грижата за хората с ограничена подвижност и различна степен на увреждания.

2) могат:

• да прилагат и реализират своите професионални умения в институциите на ЕС, българските държавни институции: министерства, изпълнителни агенции, в държавната и местната администрация, в медиите, в неправителствени организации, в консултантски организации и структури и т.н.

• да използват и работят с базата данни свързани с правото на ЕС и основните документи на европейските институции, които формират достиженията на правото на ЕС; терминологични познания в областта на европейското право и градската мобилност.

• да транспонира европейски нормативен документ в национален нормативен документ и да подготвят сравнителна таблица;

• да могат да обосновават и вземат решения при осъществяване на дейности свързани пряко или косвено реализирането на планираните дейности и действия от ЕК и Европейския парламент на местно, регионално, национално и европейско и международно ниво.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са завършили образователна степен „бакалавър”, в рамките на която да са придобили знания и/или умения, присъщи на дисциплините:

• Технология и управление на транспорта;

• Транспортно строителство;

• Комуникационна и осигурителна техника;

• Електроенергетика и електрообзавеждане;

• Икономика на транспорта.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ;

2. ЕВРОПЕЙСКО РЕГУЛИРАНЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ;

3. КЛЮЧОВИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ;

4. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ;

5. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ;

6. ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ;

7. РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАДРЪСТВАНИЯТА И ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ;

8. РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;

9. РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА;

10.РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ В ГРАДОВЕТЕ;

11.ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ГРАДОВЕТЕ;

12.ВЕЛОСИПЕДЕН ТРАНСПОРТ-СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ.

Литература по темите:

1. Лекционен курс - адвокат инж.Веселка Генадиева Радева;

2. www.europa.eu;

3. www.mtitc.government.bg

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол на тестове 2(два) броя и оценяване на присъствие и участие на студента. Предмет на оценяване ще бъдат освен овладяните знания и формулираните умения по дисциплината, така също и индивидулната дейност на всеки студент по време на лекционните занятия(в т.ч. присъственост, активност, прилежност,дисциплина и др.)

Оценяването ще се извърши по щестобалната система.

Крайната текуща оценка ще се получава на основата на теглата на оценките от тестовете(60%), есе 40%, а тази от изпит от теглата на оценките от тест 70% и есе 30%.

В случай, че крайната оценка от текущия контрол е по-ниска от Добър(4), студентът ще полага писмен изпит по дисциплината.