MBAM365 Балансирана система от показатели

Анотация:

Курсът запознава студентите с една управленска иновация, насочена към оценка на ефективността на стопанската организация, придобила изключителна популярност в деловите среди. BSс е универсална система за стратегическо, гъвкаво и ефективно управление на предприятието чрез съвкупност от показатели, свързани с финансовите и нефинансовите аспекти на дейността му. Наименованието на системата отразява равновесието, което се осигурява чрез прилагането й, между краткосрочните и дългосрочните цели, финансовите и нефинансовите показатели, основните и спомагателни параметри, външните и вътрешните компоненти на организацията.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Виолета Касърова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

? Знаят:

• Принциите за построяване на балансираната система от показатели в стопанската организация

• Връзката и зависимостта между мисията, визията и стратегията на организацията

• Причинно-следствените връзки между показателите за ефективност в предприятието

• Алгоритъма на построяването в предприятието на BSс

? Могат да:

? Прилагат алгоритъма за построяване на балансираната система от показатели в стопанската организация

? Дефинират и анализират КРI по перспективите на BSс.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания по управление на стопанската организация, бизнес планиране и финанси

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Балансираната система от показатели като етап в еволюцията на корпоративното управление. История на възникването Същностни характеристики на BSс.

2 Структура на Балансираната система от показатели

3 Мисия, визия, стратегия, цели – роля и място в BSс

4 Видове показатели в BSс (изпреварващи, закъсняващи, ключови) и причинно-следствените връзки между тях

5 Стратегическата карта като инструмент за визуализиране и реализация на стратегията

6 Алгоритъм за разработване на BSс – последователност, информационно осигуряване

7 Изграждане на BSс по четирите перспективи

8 Реализация на стратегията чрез използване на BSc – предимства и недостатъци

Литература по темите:

Основна литература:

1. Каплан Р., Нортън Д. (2005). Балансирана система от показатели – как да превърнем стратегията в действие. Класика и стил, София.

2. Каплан Р., Нортън Д. (2006). Стратегически карти. Класика и стил, София.

3. Касърова В., Р.Димитрова, Р.Енчев, А.Пампорова, В.Николова (2008). Приложение на балансираната система от показатели в управлението на предприемаческия университет – аналитичен обзор. Електронен документ: http://eprints.nbu.bg/951/1/15_BSC_STUDENTI_sbornik.pdf

4. Симеонов, О. (2005) Балансираните карти за оценка, Икономически алтернативи, бр. 4,

Допълнителна литература:

1. Кузманова, М., (2007) Балансираната карта за оценка на резултатите – гъвкав инструмент за стимулиране на промените в организацията, Икономически алтернативи, бр. 6, 2007 г.;

2. Куртева Г. (2011) „Съвместно използване на балансираната система от показатели (BSC) и показателя икономическа добавена стойност (EVA) за оценка на ефективността на предприятието”, сп. „Бизнес посоки”- стр. изд. на ЦИУН на БСУ, бр.2/2011

3. Стоянов, Е., (2010) Алтернативи в моделното консолидиране при изграждане на единна организационна система за управленски контрол, Икономически алтернативи, бр.2, 2010

4. Ширлетов А. (2007) Балансираните оценъчни карти – елемент от пейзажа на корпоративния успех. CIO. ИТ Мениджмънт.бр.9, 2007. Електронен документ: http://cio.bg/1626_balansiranite_ocenachni_karti__element_ot_pejzazha_na_korporativniya_uspeh

5. 28. Niven, Paul R. Balanced Scorecard step-by-step for government and non-profit agencies; 2003 by John Wiley & Sons

Средства за оценяване:

ОРМИ НА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ:

? Текущ контрол, формиращ 60% от оценката. Ще се реализира чрез два теста – един онлайн и един присъствен тест.

? Курсов проект, формиращ 40% от оценката.