OOOK242 Произход и еволюция на Вселената. Кванти и относителност

Анотация:

Курсът запознава с най-важните етапи от развитието на Вселената – от Големия взрив до днес.

Курсът представя по достъпен начин идеите, които са довели до възприемането на основни понятията като пространство, време, движение. Обърнато е внимание на влиянието на философските възгледи довели до формирането на физическите теории. Не е необходимо да се владее математически апарат за успешното преминаване на курса.

Основната цел на курса е да запознае студентите с едни от най-красивите идеи във физиката. Втора цел е да се покажат следствията на тези идеи към други области на човешкото знание като компютърната наука и химията.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

доц. Цвета Апостолова  д-р
доц. Стоян Мишев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти *ще знаят*:

1) основните етапи от еволюцията на Вселената;

2) основните идеи, които водят до описание на материалния свят;

3) смисълът и целите на едни от най-важните експерименти, които се реализират в световните физически лаборатории (като напр. ЦЕРН).

Успешно завършилите курса студенти *ще могат* да разбират и анализират текстове от различни области на физиката.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Красотата на физиката. Физиката и другите науки.

2 Кратка история на пространството и времето.

3 Еволюция на идеите от древна Гърция до края на 19тия век.

4 Вътрешни симетрии. Класификация на елементарните частици.

5 Основи на теорията на относителността. Скорост на светлината във вакуум. Инерциални системи.

6 “Частици” светлина при излъчване и поглъщане. Вероятностно тълкуване на квантовата механика.

7 Квантовата теория като връзка между физиката и други естествени науки - химия и биология. Психологията като физика и химия на мозъка?

8 Атомистичен модел на материята. Интерпретации на квантовата механика.

9 Големият взрив - идеи и следствия. Философски обоснования.

10 Създаване на елементарните частици, кварк-глуонна плазма, ядра и атоми.

11 Образуване, живот и смърт на звездите. Синтез на химичните елементи.

12 Галактики, пулсари и черни дупки.

13 Тъмна материя и тъмна енергия.

14 Бъдеще на Вселената. Разширение на Вселената. Множествена Вселена.

15 Естествен и изкуствен интелект. Физика на разума.

Литература по темите:

Алберт Айнщайн, „Специална и обща теория на относителността. Популярно изложение”, 2005. Изд. “Прометей”

Стивън Хокинг, „Кратка история на времето от големия взрив до черните дупки”, 1993. Изд. “Наука и изкуство”, София.

Роджър Пенроуз, „Новият разум на царя. За компютрите, разума и законите на физиката", 1998, Изд. "СУ Климент Охридски"

Стивън Хокинг, „Вселената в орехова черупка“, 2010, Изд. „Прометей“

Средства за оценяване:

Крайната оценка се формира от :

- презентация на тема по избор на студента, но одобрена от преподавателя;

- беседа по предварително определени въпроси от курса;

- участие в курса.

За освобождаване от изпит с текущ контрол е необходимо студентите да покрият поне 50% от изискванията според формите на оценяване.