TEAB103 Правоговор и дикция

Анотация:

Курсът е с практическа насоченост, в който студентите ще изградят умения за правилен говор (артикулация, дишане, фонация и дикция). Ще усъвършенстват уменията си за вербална и невербална комуникация и ще усвоят различни говорни и езикови стратегии, чрез които да подобрят качеството на собствените си езикови изказвания.

прочети още

Преподавател(и):

 Владимир Петков  
доц. Екатерина Тодорова  д-р
доц. Веселина Раева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Артикулационните, фонетични и фонологични характеристики на говорните звукове в българския език; правоговорните правила във фонетиката, морфологията, синтаксиса и лексиката на българския език; вербалните и невербалните комуникативни средства за добро публично представяне.

2) могат:

• Да демонстрират правоговорна реч, с чиста артикулация, правилно говорно дишане и добра дикция.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Говор,правоговор, артикулация, език, комуникация – въвеждане на основни понятия.

2. Определяне на основните етапи от комплексна програма за развитие на говорни техники, свързани с публичното говорене.

3. Формиране на правилно говорно дишане – изграждане на диафрагмено и коремно дишане за говор.

4. Формиране на правилно говорно дишане – работа с микрофон.

5. Глас, гласообразуване, контролиране на гласа, вокални техники.

6. Комплексни упражнения за контролиране на респирацията, фонацията и резонанса.

7. Развитие на артикулационната и мимическата мускулатура. Упражнения за ясна дикция. Работа върху правилно говорно дишане и характеристиките на гласа.

8. Артикулационна и акустична характеристика на сонорните звукове [Л] и [Р]. Постановка и автоматизация на консонантите [Л] и [Р] в различен по сложност лингвистичен материал.

9. Артикулационна и акустична характеристика на съскавите консонанти [С], [З] и [Ц]. Постановка, автоматизация, диференцирана употреба. Темп и ритъм на говора.

10. Артикулационна и акустична характеристика на шушкавите консонанти [Ш], [Ж] и шушкав африкат [Ч]. Постановка, автоматизация, диференцирана употреба.

11. Диференцирана употреба на съскавите и шушкавите консонанти в българския език. Глас – модулиране на тона, промени в силата и височината на гласа. Респирация – удължаване на издишната струя за говор.

12. Нарушения на правоговорните правила във фонетиката на българския език – променливо Я – [ЙА], източни говори, твърдост/ мекост, ударение, интонация, темпо.

13. Нарушения на правоговорните правила в морфо-синтаксиса на българския език – съществителни, прилагателни, числителни, местоимения, неизменяеми думи, съгласуване.

14. Вербални комуникативни умения в доброто публично говорене.

15. Невербални комуникативни умения в доброто публично говорене.

Литература по темите:

1. Бъчварова Б., Б. Георгиев, В. Игнатов (2007). Езикова култура. С., Изд. на НБУ

2. Бъчварова Б., Б. Георгиев (2010). Сборник с тестове по езикова култура с ключове за решаването им. С., Изд. на НБУ

3. Йорданов К., К. Линклейтър, Ц. Йорданова (2007). Психо-физически подходи в гласово-говорното възпитание на актьора. С., Изд. Аб

4. Кръстев Б. (2005). Популярна реторика, С., Изд. Наука и изкуство.

5. Сотирова Е., Е. Иванова (2007). Говорна техника. Ш., Изд. Епископ Константин Преславски.

6. Тилков, Д., Т. Бояджиев (2003). Българска фонетика. С., Изд. на БАН

7. Тодорова Е. (2014). Артикулационни нарушения ( ръководство за терапия). С., Изд. на НБУ

Средства за оценяване:

Практически задачи за говорна изява.