POLM065 Семинар: Външнополитически анализ

Анотация:

Извънаудиторен курс, в който студентите самостоятелно разработват теми, обвързани с теорията и практиката на външната политика. Отделните теми са центрирани в изясняването на основните понятия и школи в теорията на външната политика.

Разглеждат се универсалните парадигми за определяне на външнополитическите цели, приоритети и направления.Изясняват се различните виждания за външнополитически статути или ориентации като неутралитет и необвързаност.

Разработват се варианти за изработване на външнополитически решения и определяне на външнополитическия курс в универсални и конкретни измерения.

Отделено е място и за разглеждане на основните теоретични постановки за водене на преговори и някои специфични характеристики на отделните национални школи за преговаряне.

прочети още
Дипломация и международни отношения

Преподавател(и):

доц. Соня Хинкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят

В рамките на курса студентите се запознават с теоретичните виждания и практическите измерения в развитието на външната политика.

Усвояват основните понятия във външнополитическия дискурс.

Проследяват се теоретичните виждания и практическата динамика при формиране на външнополитически цели, интереси, приоритети.

Усвояват определен обем знания за същността и динамиката на външнополитическия курс, вземането на решения и изработването на външнополитическа позиция.

2. Могат

Студентите придобиват и практически умения за работа с международноправни документи – договори, декларации, споразумения, конвенции, чрез които се открояват практическите измерения при моделирането и осъществяването на външната политика.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

3. Основни теми.

1. Типология на външнополитическите подходи. Рационални и ирационални критерии за външна политика в сравнителен план и историческа ретроспекция. Формиране на външнополитически концепции по интереси и по морални съображения в различните системи на международните отношения. Релация между вътрешна и външна политика.

2. Понятия и теоретични традиции във външната политика. Субект и обект на външната политика. Външнополитически цели, средства, интереси, приоритети, направления. Съпоставимост между обект, цел, средства и интерес на външната политика – теоретични школи. Класификации на целите, целеполагане, дърво на целите. Реализъм и либерален подход във външнополитическата дейност – /участници, цели, средства/ в сравнителен план

3. Моралът в политиката. Теоретични виждания и специфични интерпретации за ролята на морала в международните отношения и външната политика. Релация на понятията “ред” и “справедливост”.

4. Външнополитическо решение. Специфика, класификация и характерни особености. Механизъм за вземане на външнополитическо решение – проблемна ситуация, ситуационен анализ, прогнозиране. Теории и модели на изработване на външнополитическо решение.

5. Външнополитически курс и външнополитически процес. Институции, които ги осъществяват.

6. Водещи тенденции във външнополитическата дейност. Неутралитет, необвързаност, интеграция. Традиционни виждания за неутралитета. Видове неутралитет. Сходства и различия между неутралитет и необвързаност.

7. Теоретични школи и политическа практика за интеграция. Същност и типология на регионализма. Предимства на интеграцията. Видове интеграция – формална и неформална; проактивна и ответна; негативна и позитивна. Теории и подходи за интеграция - федерализъм, функционализъм.

8. Преговори. Процесуален и съдържателен аспект, етапи, видове. Преговорен механизъм. Стадии на преговаряне. Преговорни стратегии. Линкидж. Ситуационният фактор при преговаряне.

9. Фактори, които влияят върху преговорите. Национално-културни особености и поведенчески стереотипи. Национални школи. Особености при изграждане на преговорна позиция в САЩ, Франция, Германия, Великобритания, Русия, Япония, Китай.

Литература по темите:

Препоръчителна литератира:

1. Чуков, Вл., Външна политика и идеи, С., 1999.

2. Цыганков, П., Международные отношения, Новая школа, М., 1996.

3. Стефанов, Г., Външна политика. Дипломация, С., 1994.

4. Савов, Ен., Г., Генов, Международни дипломатически преговори. Въпроси на теорията и практиката, София, „Албатрос”, 2008

5. Стефанов, Г., Външнополитическото решение, С., 1989.

6. Външна политика на Народна Република България. Сб. документи и материали, т. І-V, С., 1970-1988.

7. Пенков, С., Международни договори на България /1947-1993/, С., 1994.

8. Димитров, Г., Г. Йотов, Зл. Тръпков, Външна политика на България 1990-1997 г., сп. Международни отношения, бр.4, 1998, с. 15-37.

9. Димитров, Г., Г. Йотов, Зл. Тръпков, Институционна рамка на външната политика на България, сп. Международни отношения, бр.5, 1999, с. 5-25.

10. Казаков, Ем., За геополитическия модел на българската външна политика, сп. Международни отношения, бр.1, 2001, с. 19-32.

11. Тодоров, Ан., Външнополитическите приоритети на България, сп. Международни отношения, бр.5, 1999, с. 11-28.

12. Mellor, R., Nation, State and Territory, London, 1989.

13. Butler, F., Regionalism and Integration, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

14. Taylor, P., The United Nations and International Organization, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

15. Wheeler, N., Humanitarian Intervention and World Politics, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

16. White, Br., Diplomacy, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997

17. Kamath, P., Foreign Policy – Making and International Politics, London, 1990.

18. Modelski, G., A Theory of Foreign Policy, New York,1962.

19. Frankel, J., The Making of Foreign Policy. An Analysis of Decision Making, Oxford, 1967.

20. Berridge, M., A Diplomacy: Theory and Practice, LeicesterU.P., 1997.

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа под формата на:

1. Участие в семинари

2. Курсова работа

3. Изготвяне на библиографски справки по външнополитически теми, зададени в тематичния план.

4. Рефериране на външнополитически текстове, по теми, включени в тематичния план