POLM064 Ислямизъм и международни отношения

Анотация:

Курсът има за цел да представи политическите аспекти на исляма. Разглеждат се още и проблеми в отношенията на международната общност със страните, които се управляват по нормите на шариата или в които управляващите партии са ислямисти. Например санкциите налагани на Иран от ООН, ЕС, САЩ. Във фокуса на курса е и доколко законите там са съвместими с демокрацията и какви са реакциите на световната общност при проблеми.

прочети още
Дипломация и международни отношения

Преподавател(и):

доц. Мирианна Майер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще имат знания за различните аспекти на политическия ислям (ислямизъм).

Те ще могат да анализират проблеми и да взимат решения при участие в преговори с тези страни.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Стратегия и идеология на ислямистките групировки. Радикален ислям.

2. Ислям.

3. Традиционната ислямска държава – халифи, умма. Държавата в Медина и ислямските политически идеи.

4. Шариат и правни школи в исляма.

5. Фундаментализъм – салафизъм и уахабизъм.

6. Мюсюлманското братство – Хасан ал-Банна и Кутъб.

7. Мюсюлманското братство и неговите управление в Египет след Арабската пролет.

8. Отделяне на религията от държавата – Османската империя и Турция. Неоосманизъм. Амбициите на Турция за регионална сила и отношения с ЕС.

9. Сирийската криза и Ислямска държава в Близкия изток.

10. Кюрдската автономия в Ирак и етнорелигиозният сепаратизъм в страната.

11. Други регионални фактори - шиитската ислямска държава Иран.

12. Хизбулла – идеология, цели, мотивация.

13. Управлението на СА и петролните монархии. Петролът като фактор на въздействие. ОПЕК.

14. Талибаните – власт и войни в Афганистан.

Литература по темите:

1. Еспозито Дж. – Ислямската заплаха, Златорогъ, София, 2003 г.

2. Луис Б. – Асасините, Изток-Запад, София, 2011 г.

3. Майер М. – Стратегия и идеология на ислямистките групировки в Сирия, студия, Научен архив на НБУ, http://eprints.nbu.bg/2276/, 2014 г.

4. Майер М. – Шариат, джихад, фундаментализъм и ислямизъм: Един опит за изясняване на понятията, Научен архив на НБУ, http://eprints.nbu.bg/2614/, 2015 г.

5. Майер М., Стоицова Т. – Неясният силует на Хизбула: Един щрих към медийния портрет на организацията, Годишник на департамент „Масови комуникации“, НБУ, 2013 г., http://ebox.nbu.bg/mascom14/view_lesson.php?id=2

6. Майер М. – Политическа география на Близкия изток, НБУ, София, 2009 г.

7. Майер М. – Ислямските движения в Близкия изток, Парадигма, София, 2008 г.

8. Майер М. – Петролът в Близкия изток, НБУ, София, 2011 г.

9. Майер М. – Задънена улица за демокрацията в Египет, сп. „Общество и право“, кн. 1, 2012

10. Манучихри А. – Политическая система Ирана, Санкт-Петербург, 2007

11. Соловьов Вл. – Мохамед, Рива, 2002

12. Чуков Вл. – Ислямският фундаментализъм, Изток-Запад, София, 2004

13. Чуков Вл. – Арабският Близък изток и Централна Азия, Изток-Запад, София, 2004

14. Qutb Sayyid , Milestones, 2005, http://majalla.org/books/2005/qutb-nilestone.pdf

Средства за оценяване:

Условие за завършване на курса е предаването на анализ на международен проблем от региона. Обем – до 6 стандартни машинописни страници.

Коефициентът на преписване не трябва да превишава 10%.

Проектите трябва да съдържат използваната литература.

Крайната оценка се определя по един от следните начини:

1. За студентите на текуща оценка:

- 60 % - от теста,

- 40% - от курсовата работа. Тази компонента се определя по два начина:

1.1. като средно аритметично между представен текст и направена презентация за студентите с отлична оценка (5,5 или 6),

1.2. само от представен текст за студентите, чиито курсови работи имат поставени останалите оценки (от 3 до 5).

2. За студенти на смесена оценка:

- 60 % - от теста,

- 40 % - от курсовата работа при същите подусловия като по-горе (т.е. 1.1 и 1.2).

3. За студентите, които се явяват на изпит:

- 40 % - от писмената курсова работа, която трябва да представят до датата на изпита,

- 60 % - от устния изпит.

На изпит се допускат само студенти, които са представили писмената работа.

Дата на проверяване на текущия контрол (задания и срокове):

Курсовият проект се предава до 13 ноември. Не трябва да има коефициент на преписване повече от 10% и трябва да съдържа списък с използваната литература.

Тестът се прави на 14(21).12.2016 г.

Студентите, които ще се явяват на изпит, трябва да предадат курсовите си работи до 31 декември 2016 г.