POLM063 EС като фактор в международните отношения

Анотация:

През последните десетилетия развитието на интеграцията в Европа и появата на Европейския съюз бележат трансформацията на една икономическа общност в политическа. Този процес се разгръща и е повлиян от комплексни вътрешни за интеграцията фактори, но и от динамичните промени в международнат среда. Настоящият курс има за фокус едно от водещите измерения на формиране на политическа общност: изграждането на политическа, норамтивна и институционална база за водене на обща политика, и по-специално в сферата на външната политика и сигурността. В преследването на тази цел курсът е изграден около няколко основни въпроса. Първият от тях е „Значим актьор ли е ЕС в международните отношения, и ако да – то какъв”. Вторият въпрос е: „Способен ли е ЕС да формулира и провежда цялостна и последователна политика в редица щироки сфери от съвременните междунарoдни отношения и по отношение на други значими актьори в международната среда, променя ли се и как тази възможност”

прочети още
Дипломация и международни отношения

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

a) имат знания за

• Познават в дълбочина съвременния дебта в изучаването на ЕС, особено в сферата на международните отношения.

• Познават правните и институционални основи на въшната политика на ЕС

b) могат:

• Да разпознават факторите които формират занчимостта на ЕС в международните отношения.

• Да сравняват компетенциите и влиянието на ЕС в няколко широки области, като икономика, околна среда, устойчиво развитие, хуманитарна помощ, сигурност и отбрана и др.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекционна част: 14 ч., Семинари 12 ч. Тестове 4 ч.

1. Въведение: Представяне на философията, целите и задачите на курса

2. Значимост на ЕС като актьор в международните отношения: понятието за значимост или фактор в международните отношения, фактори, изграждащи значимост.

3. Семинар 1: Фактори в съвременните международни отношения: елементи на глобална значимост и влияние.

4. Обща външна политика и политика за сигурност на ЕО/ЕС – възникване и еволюция.

5. Семинар 2: Етапи и проблеми в еволюцията на общата външна политика и политика за сигурност.

6. Тест 1

7. Политически процес и институции на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС – 1 част.

8. Политически процес и институции на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС – 2 част.

9. Семинар 3: Симулативна игра – процес и процедура по изработване на общо решение и действия на ЕС по конкретен международен проблем.

10. Отношенията НАТО – ЕС: стратегическо партньорство, перспективи и проблеми.

11. Семинар 4: НАТО – ЕС: казуси: Косово, Афганистан, Ирак и др.

12. Отношенията ЕС и други значими фактори в международните отношения: Русия, Китай, Латинска Америка.

13. Семинар 5: Отношенията ЕС-Русия

14. Семинар 6: ЕС като фактор в международните отношения – търговски отношения, екологични проблеми, устойчиво развитие и хуманитарна помощ

15. Тест 2

Литература по темите:

1. Berthretorn, Ch. and Vogler, J., The European Union as a global actor, Routlage, London 1999.

2. Cannizzaro, E. (ed.), The European Union as an Actor in International Relations, Kluwer Law International, Netherlands, 2002.

3. De Flers, N.A., Chappell, L. and Muller, P., The EU,s Foreign and Security Policy, in Falkner, G. (ed.), The EU, S Decision Traps, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 162-180.

4. Edwards, Geoffrey (2005), “The Pattern of the EU’s Global Activity”, in International Relations and the European Union, Christopher Hill and Michael Smith, eds., 39-63. Oxford: Oxford University Press.

5. Elgstrom, Ole, and Michael Smith, eds. (2006), The European Union’s Roles in International Politics, Oxon: Routledge.

6. Ginsberg, Roy H. (2001), The European Union in International Politics: Baptism by Fire, Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers.

7. Hill, Ch. and Smith, M., International Relations and European Union, Oxford University Press, Oxford, 2011.

8. Hill, Christopher, and Michael Smith (2005), “International Relations and the European Union: Themes and Issues”, in International Relations and the European Union, Christopher Hill and Michael Smith, eds., 3-17. Oxford: Oxford University Press.

9. Keukeleire, Stephan, and Jennifer MacNaughtan (2008), The Foreign Policy of the European Union, Houndmills, Basingstoke: Palgrave, Chapter 2.

10. Laatikainen, Katie Verlin, and Karen Smith, eds. (2006), The European Union at the United Nations: Intersecting Multilateralisms, Basingstoke: Palgrave.

11. Lucarelli, S. and Manners, I., (eds.), Values and principles in European Union Foreign Policy, Routlage, 2006.

12. Marsh, Steve, and Hans Mackenstein (2005), The International Relations of the European Union, London: Pearson Longman, Chapters 1-3.

13. Smith, Karen (2008), European Union Foreign Policy in a Changing World, 2nd edition, Cambridge: Polity Press.

14. Smith, Michael (2006), “The EU as an International Actor”, in European Union, Power and Policy-Making, 3rd edition, Jeremy Richardson, ed., 289-310. London: Routledge.

Средства за оценяване:

• Тестове (2) - 60%

• Курсова работа – 20 %

• Участие на семинар – 20 %