POLM180 Геополитическите идеи на 20 и 21 век

Анотация:

ТОЗИ КУРС ЛЕКЦИИ ДАВА ЗАДЪЛБОЧЕНА ПРЕДСТАВА ЗА ГЕОПОЛИТИЧЕСКАТА НАУКА И ГЛАВНИТЕ ЕТАПИ, В НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 20 И НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК. ПРЕДСТАВЕНИ СА ОНЕЗИ ШКОЛИ, КОНЦЕПЦИИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ИДЕИ, КОИТО НАЙ СИЛНО СА ПОВЛИЯЛИ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ВЕК.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДОКТРИНИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СА АНАЛИЗИРАНИ В ТЯХНАТА ВРЪЗКА С РЕЦИПРОЧНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ И МЕЖДУНАРОДЕН КОНТЕКСТ.

КУРСЪТ ВКЛЮЧВА ДИСКУСИИ И СЕМИНАРИ, ПОСРЕДСТВОМ КОИТО ЩЕ БЪДАТ АНАЛИЗИРАНИ НАЙ-НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В СВЕТОВНАТА ГЕОПОЛИТИКА.

прочети още
Дипломация и международни отношения

Преподавател(и):

гл. ас. Георги Проданов  д-р
доц. Петър Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В рамките на курса студентите ще бъдат запознати с най-значимите геополитически идеи и школи на 20 и началото на 21 век.

Специален теоретичен фокус на курса е да демонстрира как теоретичните идеи и концепции оказват влияние при формирането на външната политика на съперничещите си световни сили.

Друг акцент на лекциите е студентите, макар и индиректно, да бъдат запознати с геополитическият подход в международните отношения

ЛЕКЦИИТЕ СЪДЪРЖАТ ТЕОРЕТИЧНО (СВЪРЗАНО С АНАЛИЗ НА ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ) И ПРАКТИЧЕСКО ИЗМЕРЕНИЕ. В СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ СТУДЕНТИТЕ ЩЕ БЪДАТ МОТИВИРАНИ ДА АНАЛИЗИРАТ ТЕКУЩИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ, СЪБИТИЯ, ФАКТИ, ПРОБЛЕМИ, КАТО ИЗПОЛЗВАТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ДОКТРИНИ И ТЕНДНЕЦИИ.

В КРАЯ НА КУРСА СТУДЕНТИТЕ ЩЕ МОГАТ СВОБОДНО ДА АНАЛИЗИРАТ СВЕТОВНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТИ, ПРОЦЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ.

ТЕ ЩЕ ПРИДОБИЯТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ДА РАБОТЯТ С ДОКТРИНАЛНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНИ ДОКУМНТИ КАТО: МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, МЕЖДУДЪРЖАВНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ДР., А ТАКА СЪЩО, - С РЕДИЦА ВАЖНИ НАЦИОНАЛНИ ДОКУМЕНТИ - ВОЕННИ ДОКТРИНИ, НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА СИГУРНОСТ И ДР.


Предварителни изисквания:

1. СТУДНЕТИТЕ ТРЯБВА ДА ЗАДЕЛЯТ ЧАСТ ОТ ЦЕННОТО СИ ВРЕМЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ И

ОСОБЕНО НА ДИСКУСИИТЕ И СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ.

2. ТЕ ТРЯБВА ДА ЧЕТАТ МАТЕРИАЛИТЕ КОИТО СЛЕДВАТ ЛЕКЦИИТЕ И ДА СА В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ

ПОДГОТВЯТ ПОНЕ ЗА ДВА ПИСМЕНИ ТЕКСТА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГАЛАСУВАНИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ТЕМИ.

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ Е ЗНАНИЕТО НА АНГЛИЙСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ ЕЗИК.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЛЕКЦИОННИ ТЕМИ:

1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ. ПРЕДМЕТ НА ГЕОПОЛИТИКАТА. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕАЛНОСТИ,

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДОМИНАЦИЯТА. ГЛАВНИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ СМИСЪЛ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТИ И ДАДЕНОСТИ.

2. ПОНЯТИЯТА "ЦЕНТЪР" И "ПЕРИФЕРИЯ" В ГЕОПОЛИТИКАТА. ГЛОБУСЪТ: ЗЕМЯ И ВОДА.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ, ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОГРАФИЯ; ГЕОПОЛИТИКА И ИСТОРИЯ; ГЕОПОЛИТИКА

И ГЕОСТРАТЕГИЯ

3. ВЪЗНИКВАНЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ГЕОПОЛИТИКА. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ НА ХАЛФОРД МАКИНДЪР.

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЕВРАЗИЯ.

4. КОНЦЕПЦИЯТА НА Х.МАКИНДЪР ЗА ХАРТЛЕНДА (HEARTLAND CONCEPTION). ГЕОГРАФИЯТА И

"ГЕОГРАФСКАТА ОС НА ИСТОРИЯТА".

5. ГЕОПОЛИТИКА НА ГОЛЕМИТЕ ВОДНИ ПРОСТРАНСТВА. АДМИРАЛ АЛФРЕД МАХЪН: КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ

СВЕТОВНИЯ ОКЕАН. ВЛИЯНИЕТО НА МОРСКИТЕ ДЪРЖАВИ ВЪРХУ ИСТОРИЯТА.

6. СЪВРЕМЕННАТА ВОЕННОМОРСКА НАУКА И ГЕОПОЛИТИКАТА НА АДМИРАЛ МАХЪН. РЕВОЛЮЦИЯТА В

РАЗВИТИЕТО НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПРЕЗ СТУДЕНАТА ВОЙНА И ТЕОРИЯТА НА А. МАХЪН

7. RIMLAND'S CONCEPTION НА НИКЪЛЪС СПИКМАН. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ ВЪРХУ БРЕГОВИТЕ

ПРОСТРАНСТВА И СТРАТЕГИЯТА ЗА СВЕТОВНО ГОСПОДСТВО. ФОРМУЛАТА НА СПИКМАН ЗА

ГЕОПОЛИТИЧЕСКА ДОМИНАЦИЯ. КРИТЕРИИ ЗА СВЕТОВНО ГОСПОДСТВО.

8. 8.1. ТЕСТ № 1

8.2. НЕМСКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ.

9. ГЕНЕРАЛ К. ХАУСХОФЕР И ИДЕИТЕ НА "ИНСТИТУТ ЗА ГЕОПОЛИТИКА" ПРИ УНИВЕРСИТЕТА В МЮНХЕН.

РАЗРИВЪТ НА НЕМСКИТЕ ГЕОПОЛИТИЦИ С НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА И ИДЕИТЕ НА ХИТЛЕР ЗА ВОЙНА НА

ИЗТОК (СССР).

10. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ГЛОБАЛНОТО

ГОСПОДСТВО ПРЕЗ СТУДЕНАТА ВОЙНА. АМЕРИКАНСКИТЕ ГЕОПОЛИТИЦИ И ГЕОСТРАТЕЗИ НА

СТУДЕНАТА ВОЙНА. ИДЕИТЕ НА С. КОЕН, М. ОУЕНС, ДЖ.ПАРКЪР, Х.БАРТЛЕТ, ДЖ.ХОЛМАН, БРЕНТ

СКОУКРОФТ, ХЕНРИ КИСИНДЖЪР И ЗБИГНЕВ БЖЕЖИНСКИ.

11. СЕМИНАР 1. ПОНЯТИЯТА "ОСТРОВ" И "ОСТРОВНА ГРУПА" В ГЕОПОЛИТИКАТА. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ

АНАЛИЗ НА КУБИНСКАТА РАКЕТНА КРИЗА.

12. ФРЕНСКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА. ГЕНЕРАЛ ДЬО ГОЛ И РОЛЯТА НА НЕГОВИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ

ИДЕИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ФРЕНСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА ПРЕЗ СТУДЕНАТА ВОЙНА. ИВ ЛАКОСТ И

СПИСАНИЕТО ЗА ГЕОПОЛИТИКА "ХЕРОДОТ". ИНСТИТУТА ЗА ГЕОПОЛИТИКА НА ТИЕРИ ДЬО МОНБРИАЛ,

СПИСАНИЕ "РАМЗЕС" И СЪВРЕМЕННАТА ФРЕНСКА ГЕОПОЛИТИКА.

N.B. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПИСМЕНИЯ ТЕКСТ, ОБЕМ 1500 ЗНАКА

13. РАЗВИТИЕ НА ГЕОПОЛИТИКАТА В РУСИЯ СЛЕД СТУДЕНАТА ВОЙНА. ИДЕИТЕ НА РУСКОТО ЕВРАЗИИСТВО

РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА ЕВРАЗИЯ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК.

14. 14.1. ТЕСТ № 2.

14.2. СЕМИНАР 2. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ДНЕС

15. БЪЛГАРСКАТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 20 ВЕК. ПРОФЕСОР ИВАН

БАТАКЛИЕВ.

Литература по темите:

1. A. MAHAN, THE INFLUENCE OF SEA POWER ON HISTORY, 1660 - 1783. Boston, ma 1980

2. ЗБ. БЖЕЖИНСКИ, ГОЛЕМИЯТ ПРОВАЛ, 1991

3. ЗБ. БЖЕЖИНСКИ, ГОЛЯМАТА ШАХМАТНА ДЪСКА, 1997

4. ЗБ. БЖЕЖИНСКИ, ВТОРИ ШАНС, 2007

5. IVES LACOSTE. DICTIONAIRE DE GEOPOLITIQUEQ PARIS 1995

6. КАРЛ ХАУСХОФЕРЛ ГЕОПОЛИТИЧЕСКА ДИНАМИКА НА МЕРИДИАНИТЕ И ПАРАЛЕЛИТЕ. В: ПОЛИТИЧЕСКА

ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА, СОФИЯ 2003

7. ЛЕВ ГУМИЛЕВ, РИТМЫ ЕВРАЗИЙ, МОСКВА 1998

8. МАРТИН ОЛБРОУ, ГЛОБАЛНАТА ЕПОХА, 2001

9. ПОЛ КЕНЕДИ, ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ Т 1-2 СОФИЯ 1997

10.РОБЪРТ КЕЙГАН, ЗА РАЯ И СИЛАТА, 2003

11. РОБЪРТ КУПЪР, РАЗПАДАНЕТО НА НАЦИИТЕ, 2004

12. РУМЕН КЪНЧЕВ, СЪВРЕМЕННИ ВОЕННИ ДОКТРИНИ И СТРАТЕГИИ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, СОФИЯ

Т.1. 1998

13. РУМЕН КЪНЧЕВ, ЗАЩО РУСИЯ НЕ СЛЕДВА ЗАПАДЗНИЯ МОДЕЛ ДЕМОКРАЦИЯ, СОФИЯ 2008

14. ХЕНРИ КИСИНДЖЪР, ПОЛИТИКАТА, 2002

15. FRANCIS FUKUYAMA, AMERICA AT THE CROSSROADS, 2007

Средства за оценяване:

ДВЕ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

І. ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ В РЕДОВНАТА СЕСИЯ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНИТЕ В НОРМАТИВНИТЕ

ДОКУМЕНТИ НА НБУ ИЗИСКВАНИЯ.

ІІ. ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА.

ОЦЕНКАТА НА ВСЕКИ СТУДЕНТ ЩЕ БЪДЕ ФОРМИРАНА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

1. ОЦЕНКА НА ПИСМЕНАТА РАБОТА ВЪРХУ ЗАДАДЕНА И СЪВМЕСТНО С ПЕРПОДАВАТЕЛЯ ИЗБРАНА ТЕМА.

ОБЕМ 1500 ЗНАКА 40%

2. ОЦЕНКА ОТ ПЪРВИЯ ТЕСТ 20%

3. ОЦЕНКА ОТ ВТОРИЯ ТЕСТ (ТЕОРЕТИЧНА ЗАДАЧА) 20%

4. УЧАСТИЕ В СЕМИНАР № 1 10%

5. УЧАСТИЕ В СЕМИНАР № 2 (ДИСКУСИЯ) 10%

_________________________________________________________________________________________

ОБЩО: 100%